Lagstiftning och användbara länkar

EU:s policy för offentlig upphandling
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_sv
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/public-procurement_en

Nätforumet för offentliga upphandlare
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Inre marknaden: offentlig upphandling
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Arbetsgruppen för förbindelser med Förenade kungariket
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_sv

Programmet för ett digitalt Europa
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Portalen för små och medelstora företag: information för små och medelstora företag i EU
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: problemlösningsnätverket för den inre marknaden
ec.europa.eu/solvit/index_sv.htm

Ditt Europa – Företagen: verksamhet i andra länder
europa.eu/youreurope/business/index_sv.htm

E-Certis: handlingar och intyg för internationell upphandling
På e-Certis får man veta vilka intyg och handlingar som EU-länderna kräver i samband med sin upphandling. E-Certis är till för myndigheter och företag i Europa. Företag som vill delta i en upphandling kan se vilka intyg som krävs för att få delta i en upphandling utomlands. Upphandlande myndigheter får hjälp att identifiera och erkänna handlingar från utländska anbudsgivare och hitta lokala motsvarigheter till ett annat lands handlingar.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: Europeiska standardiseringskommittén bidrar till EU- och EES-ländernas mål om att införa frivilliga tekniska standarder som främjar frihandeln, skyddar arbetstagare och konsumenter, sörjer för driftskompatibilitet i näten, skyddar miljön, utnyttjar program för forskning och utveckling och underlättar offentlig upphandling.
https://www.cencenelec.eu/

Seminarier om offentlig upphandling i EU – anordnade av Europeiska institutet för offentlig förvaltning
https://www.eipa.eu/courses/ 

Finansierings- och anbudsportalen
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Enterprise Europe Network
Nätverket Enterprise Europe hjälper små och medelstora företag att vara innovativa och växa internationellt. Nätverket omfattar över 500 partnerorganisationer i och utanför EU. EU-ländernas organisationer hjälper företagen bland annat genom att ge vägledning om offentlig upphandling, informera om aktuella upphandlingar och erbjuda internationella partnerskapstjänster. Tjänsterna är gratis.