Offentlig upphandling i Europa

Politik

Politiken för offentlig upphandling i Europa utarbetas av generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag).

EU:s direktiv om offentlig upphandling bygger på kärnprinciperna öppenhet, öppen konkurrens och en sund förvaltning och omfattar upphandlingar som väntas överstiga ett givet tröskelvärde. De syftar till att skapa en upphandlingsmarknad som är konkurrenskraftig, öppen och välreglerad – vilket är av kritisk betydelse för att offentliga medel ska användas på bästa sätt.

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning

Alla offentliga upphandlingar som överstiger bestämda kontraktsbelopp ska publiceras i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien, Officiella tidningen S eller EUT S) och offentliggöras inom hela EU.

EUT S är endast tillgänglig i elektroniskt format och nås via webbplatsen Ted. Det kostar inget att använda Ted.

Utöver aktuella upphandlingar ger Ted även tillgång till arkiven med S-serien på samtliga EU-språk. Ett enda sökgränssnitt gör det möjligt för användare att välja eller lägga in flera sökkriterier, inklusive geografisk data, typ av dokument, typ av kontrakt, nyckelord m.m.

Tröskelvärden

Storleken på de kontraktsbelopp från och med vilka en upphandling skall offentliggöras inom hela EU fastställs i EU-direktiven. I följande tabell ges uppgifter om slag av kontrakt, kontraktsvärde (tröskelvärde) och gällande EU-direktiv.

Typ av kontrakt Tröskelvärde
Byggentreprenadkontrakt 5 382 000 EUR
Tjänstekontrakt 140 000 EUR
Varukontrakt 140 000 EUR
Alla andra varor och tjänster inom områdena vatten, energi och transport 431 000 EUR

Mer information om tröskelvärden finns på webbplatsen för GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Vad vi publicerar

De upphandlande myndigheterna är centrala, regionala eller lokala myndigheter, offentligrättsliga organ eller förbundsorgan som består av en eller flera av dessa offentligrättsliga myndigheter eller organ.

Inom EU utfärdar myndigheter årligen anbudsinfordringar för varu- samt offentliga byggentreprenadkontrakt till ett värde på ca 670 miljarder euro. I Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning publiceras varje dag mer än 1 000 anbudsinfordringar i följande sektorer:

  • Offentliga byggentreprenad-, varu- och tjänstekontrakt från alla EU:s medlemsstater.
  • Kontrakt avseende försörjningssektorerna (vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna).
  • Offentliga kontrakt från EU-institutioner.
  • Externt stöd och kontrakt för Europeiska utvecklingsfonden (AVS-länder).
  • Phare- och Taciskontrakt och andra kontrakt för länder i Central- och Östeuropa
  • Projekt som finansieras av Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).
  • Kontrakt för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Norge, Island och Liechtenstein)
  • Kontrakt från Schweiz, i enlighet med avtalet om offentlig upphandling GPA som slutits inom ramen för GATT/Världshandelsorganisationen (WTO).
  • Meddelanden avseende Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).
  • Offentliga kontrakt för luftfartstjänster.

Obs!

Sedan den 1 januari 2021 kan brittiska upphandlande myndigheter och enheter inte längre publicera upphandlingsmeddelanden i TED, eftersom EU:s upphandlingsregler inte längre gäller för eller i Storbritannien.

Upphandlingsmeddelanden som gäller förfaranden som publicerades senast den 31 december 2020 publiceras fortfarande i TED eftersom brittiska upphandlande myndigheter och enheter fortfarande måste tillämpa EU-rätten för pågående förfaranden (dvs. sådana som publicerades fram till den 31 december 2020). Därför måste de skicka meddelanden som rättelser, meddelanden om tilldelning av kontrakt och meddelanden om tilldelning av kontrakt till TED.