Evropska javna naročila

Smernice

Smernice evropskega javnega naročanja je pripravil Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROWTH).

Direktive EU o javnih naročilih, katerih osnovna načela so preglednost, odprta konkurenca in ustrezno upravljanje postopkov, zadevajo razpise, katerih predvidena vrednost je višja od določenega praga. Namenjene so zagotavljanju konkurenčnega, odprtega in dobro reguliranega trga javnih naročil, kar je bistvenega pomena za zagotovitev ustrezne porabe javnih sredstev.

Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije

Vsi javni razpisi, katerih vrednost presega določeni znesek, morajo biti objavljeni v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije (serija S, Uradni list S ali UL S) po vsej EU.

Uradni list S je na voljo izključno v elektronski obliki in je dostopen na spletni strani TED. Dostop do TED je brezplačen.

Podatkovna baza TED poleg dostopa do aktualnih razpisov omogoča tudi dostop do arhiva serije S v vseh jezikih EU. En sam iskalni vmesnik uporabnikom omogoča izbiro ali vnos več iskalnih kriterijev, vključno z geografskimi podatki, vrsto dokumenta, vrsto naročila, ključnimi besedami itd.

Pragi

Pragi vrednosti naročil, nad katerimi morajo biti javni razpisi objavljeni po vsej EU, so določeni v direktivah EU. V spodnji tabeli so zbrani podatki o vrstah naročil, vrednostih naročil (pragih) in ustreznih direktivah EU.

Vrsta naročila Prag
Javna naročila gradenj 5 350 000 EUR
Naročila storitev 139 000 EUR
Naročila blaga 139 000 EUR
Vse drugo blago in storitve v vodnem, energetskem in prometnem sektorju 428 000 EUR

Podrobnejše informacije o pragih so na voljo na stran GD Growth.

Kaj objavljamo

Naročniki javnih naročil so centralna vlada, lokalne ali regionalne oblasti, osebe javnega prava ali združenja, sestavljena iz ene ali več izmed navedenih oblasti ali oseb javnega prava.

Organi oblasti v EU vsako leto objavijo javna naročila blaga in gradenj v vrednosti več kot 300 milijard EUR. V Dodatku k Uradnemu listu je vsak dan objavljenih več kot 1 000 razpisov, ki vsebujejo povabila k oddaji ponudb v naslednjih sektorjih:

  • Javna naročila gradenj, blaga in storitev iz vseh držav članic EU;
  • Naročila javnih gospodarskih služb (vodni, energetski, transportni in telekomunikacijski sektor);
  • Javna naročila ustanov EU;
  • Naročila zunanje pomoči in Evropskega razvojnega sklada (države AKP);
  • Javna naročila Phare, Tacis in druga javna naročila iz Srednje in Vzhodne Evrope;
  • Projekti, ki jih financira Evropska investicijska banka (EIB), Evropska centralna banka (ECB) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBOR);
  • Naročila iz Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija in Lihtenštajn);
  • Naročila v skladu s Sporazumom o vladnih naročilih (GPA), sklenjenim v okviru GATT/Svetovne trgovinske organizacije (STO), iz Švice;
  • Obvestila v zvezi z Evropskim gospodarskim interesnim združenjem (EGIZ);
  • Javna naročila za storitve v zračnem prometu.