Európske verejné obstarávanie

Pravidlá

Pravidlá európskeho verejného obstarávania zostavilo Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROWTH).

Smernice EÚ o verejnom obstarávaní, ktorého hlavnými princípmi sú transparentnosť, otvorená súťaž a správne procedurálne riadenie, zahŕňajú obstarávania, ktoré by mali mať vyšší význam, ako sú stanovené hranice. Sú navrhnuté na dosiahnutie trhu obstarávania, ktorý je konkurencieschopný, otvorený a dobre riadený, čo je základom pre správne využívanie verejných zdrojov.

Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

Všetky verejné obstarávania presahujúce hodnoty špeciálnych zmlúv musia byť zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (séria S , Úradný vestník S alebo Ú. v. S) a vydávané v celej EÚ.

Úradný vestník S je dostupný výhradne v elektronickom formáte a je prístupný z webovej stránky TED. Prístup k TED-u je bezplatný.

Okrem súčasných obstarávaní, databáza TED umožní prístup k archívu série S vo všetkých jazykoch EÚ. Jedno vyhľadávacie rozhranie umožní užívateľovi vybrať alebo zadať viacero vyhľadávacích kritérií, vrátane geografických údajov, typu dokumentu, povahy obstarávania, kľúčových slov a iných.

Hodnoty

Prahové zmluvné hodnoty, nad ktorými musí byť výzva na súťaž zverejnená v celej EÚ, sú stanovené v smerniciach EÚ. Nasledovná tabuľka obsahuje informácie o charaktere obstarávania, hodnote zmluvy (prahových hodnotách) a príslušných smerniciach EÚ.

Charakter obstarávania Prahová hodnota
Obstarávanie pre verejné práce 5 382 000 EUR
Obstarávanie služieb 140 000 EUR
Obstarávanie tovarov 140 000 EUR
Všetky ostatné tovary a služby vo vodohospodárskom, energetickom a dopravnom sektore 431 000 EUR

Podrobnejšie informácie o hraniciach môžete nájsť na stránke GR Growth.

Čo uverejňujeme

Rozhodujúce orgány pre obstarávania sú ústredné štátne, miestne alebo regionálne orgány, verejnoprávne orgány, alebo združenia skladajúce sa z jedného alebo viacerých týchto orgánov alebo verejnoprávnych orgánov.

Každý rok zverejnia verejné orgány v EÚ obstarávania pre verejné práce a pre dodanie tovarov v hodnote viac než 670 miliárd EUR. V Dodatku k Úradnému vestníku sa zverejňuje denne vyše 1000 tendrov zahŕňajúcich výzvy k súťaži v nasledovných sektoroch:

  • Verejné obstarávania prác, tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch EÚ;
  • Verejné obstarávania tovaru (vo vodohospodárskom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore);
  • Verejné obstarávania od inštitúcií EÚ;
  • Obstarávania vonkajšej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (krajiny AKT);
  • Phare, Tacis a iných obstarávaniach zo strednej a východnej Európy;
  • Projekty financované z fondov Európskej investičnej banky (EIB), Európskej centrálnej banky (ECB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD);
  • Obstarávania z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko);
  • Obstarávania v súlade s Dohodou o vládnom obstarávaní (GPA) uzatvorené v rámci GATT/Svetovej obchodnej organizácie (WTO), zo Švajčiarska;
  • Oznámenia týkajúce sa Európskych hospodárskych záujmových združení (EHZZ);
  • Verejné obstarávania pre letecké služby.

Oznam

Od 1. januára 2021 už verejní obstarávatelia a obstarávatelia zo Spojeného kráľovstva nemôžu uverejňovať oznámenia o obstarávaní na portáli TED. Dôvodom je, že pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania sa už na Spojené kráľovstvo ani v rámci Spojeného kráľovstva neuplatňujú.

Na portáli TED však ostanú oznámenia o verejnom obstarávaní týkajúce sa postupov uverejnených do 31. decembra 2020, keďže verejní obstarávatelia a obstarávatelia zo Spojeného kráľovstva musia na prebiehajúce postupy (t. j. postupy uverejnené do 31. decembra 2020) naďalej uplatňovať právo EÚ. Svoje príslušné oznámenia (napr. korigendové oznámenia, oznámenia o výsledku verejného obstarávania, oznámenia o zmene zákazky) preto musia zasielať na portál TED.