Kútik vývojárov pre používateľov eSenders a Reusers

Úrad pre publikácie poskytuje niekoľko aplikačných programovacích rozhraní (API) pre webové stránky venované databáze TED a európskemu verejnému obstarávaniu.

Tieto rozhrania API vám umožňujú:

enlightened Úrad pre publikácie neposkytuje školenia o tom, ako používať rozhrania API. Uvedené odkazy však ponúkajú prístup k dokumentácii pre vývojárov a ďalšie technické profily.

 

Všeobecné informácie

Registračné požiadavky a mechanizmy overovania sa líšia v závislosti od API. Registrácia sa vyžaduje pre všetky API okrem API pre webové sídlo TED.

V prípade všetkých rozhraní API okrem zoznamu výziev na predkladanie ponúk z inštitúcií EÚ poskytuje Úrad pre publikácie štruktúrovaný opis pomocou špecifikácie OpenAPI (známej aj ako „Swagger“).

Keď je obsah XML oznámenia zahrnutý do údajovej časti textu JSON, je zakódovaný v Base64 a zaobchádza sa s ním ako s reťazcom. Tým sa zabráni problémom so znakmi, ktoré majú v texte JSON osobitný význam (citáty, čiarky atď.).

 
Vytváranie verzií

Keď sa implementuje spätná nekompatibilná zmena, dôjde k vytvoreniu novej verzie. Táto verzia sa objaví na každej adrese URL, napríklad „/v2/...“.

Za spätne kompatibilné sa považujú tieto zmeny:

  • pridanie nových operácií API,
  • pridanie nových nepovinných vstupných parametrov (v texte JSON alebo v reťazci dotazu) k existujúcim metódam API,
  • pridanie nových vlastností textu JSON do existujúcich odpovedí API,
  • zmena poradia vlastností v existujúcich odpovediach API.
 
Odporúčania pre implementácie vykonané klientom

So zreteľom na opísanú politiku kompatibility dbajte pri implementácii vykonanej klientom na to, aby sa prípadné neočakávané polia v odpovediach ignorovali. Nespoliehajte sa na poradie polí v texte JSON.

Každá požiadavka HTTP na naše API musí obsahovať záhlavie „User Agent“ (agent používateľa). Pri tomto záhlaví uveďte čo najpresnejšiu hodnotu, pomôžete nám tým vyriešiť prípadné problémy.

 

Zasielanie oznámení na uverejnenie

Úrad pre publikácie zabezpečuje operácie, ktoré umožňujú verejným alebo súkromným subjektom – známym ako „TED eSenders“ – predkladať oznámenia na uverejnenie na webovom sídle TED prostredníctvom ich vlastných softvérových systémov. Pozri stránku o tom, ako sa stať používateľom so statusom TED eSender.

 

Zobrazovanie oznámení v rôznych formátoch

Na základe obsahu oznámenia vo formáte XML môžete dostať oznámenie vo formáte HTML alebo PDF a v konkrétnom jazyku. Prístup je anonymný.

K dispozícii sú dve rôzne API:

 

Vyhľadávanie a získavanie údajov uverejnených na webovom sídle TED

Od 14. novembra 2022 je pri oznámeniach dostupných na webovom sídle TED možné využívať formuláre schém TED i elektronické formuláre.

Ak oznámenia TED používate opakovane, musíte svoje systémy upraviť tak, aby podporovali nové oznámenia prostredníctvom elektronických formulárov.

 
Vyhľadávanie a získavanie uverejnených oznámení – API webového sídla TED

API webového sídla TED je prístupná anonymne, takže na vyhľadávanie konkrétnych oznámení o verejnom obstarávaní môžete použiť vyhľadávač uvedeného webového sídla. Na vyhľadávanie a filtrovanie výsledkov podľa rôznych kritérií použite „expertné vyhľadávanie“. Keďže nariadením o elektronických formulároch sa zaviedla nová schéma TED, niektoré kritériá vyhľadávania sa zmenili. Vo vyhľadávacom rozhraní API sa zaviedla funkcia search-controller-v3 na vyhľadávanie oznámení v rámci schémy TED aj oznámení v rámci elektronických formulárov. Podrobnosti nájdete v dokumentácii API webového sídla TED.

Okrem toho boli pre vyhľadávanie oznámení upravené tieto kritériá vyhľadávania: typ kupujúceho, kritérium pridelenia zákazky, právny základ, hlavná činnosť, typ zákazky, druh postupu, druh oznámenia a typ dokumentu, právnická osoba, krajina, miesto plnenia, jazyk, v ktorom možno predkladať žiadosti o účasť alebo ponuky.

Podrobné zobrazenie nájdete v tomto dokumente, v ktorom sa uvádza podrobná zhoda medzi hodnotami kódov používanými do 2. novembra 2022 a hodnotami kódov použitými po 2. novembri 2022. Ďalšie informácie nájdete na stránkach pomoci alebo kontaktujte asistenčné pracovisko.

Na API webového sídla TED môžete vyhľadávať aj informácie o počte oznámení pre každú zemepisnú oblasť (kód NUTS) a tieto informácie môžete poskytnúť vo forme mapy „miesta plnenia“.

 
Hromadné sťahovanie oznámení vo formáte XML

Ak ste prihlásený, môžete si z webového sídla TED hromadne sťahovať oznámenia XML. Jednotný archív obsahuje všetky oznámenia za jednotlivé dni aj mesiace.

Táto funkcia je dostupná aj na FTP serveri webového sídla TED.

 
Rozšírenie čísla uverejnenia oznámenia na 8 číslic

Webové sídlo TED umožňovalo uverejniť maximálne 999 999 oznámení ročne (t. j. 6 číslic, napr. 1 – 2022, 654321 – 2022).

S cieľom umožniť uverejnenie viac ako milióna oznámení ročne sme počet číslic v čísle uverejnenia zvýšili na 8 (napr. 1 – 2024, 87654321 – 2024).

V dôsledku tohto rozšírenia rozlišujeme v balíkoch XML dva spôsoby číslovania súborov XML:

  • v prípade oznámení v rámci elektronických formulárov budú mať súbory 8 číslic (napr. 00654321_2022.xml),
  • v prípade oznámení v rámci schémy TED budú mať súbory 6 číslic (napr. 123456_2022.xml),

Číslo uverejnenia má 8 číslic v prípade oznámení v rámci elektronických formulárov a 6 číslic v prípade oznámení v rámci schémy TED.

 
Súbory CSV

Čiastkový súbor údajov z oznámení uverejnených na webovom sídle TED je k dispozícii aj vo formáte CSV (čiarkou oddelené hodnoty, z angl. „comma-separated values“) ako súbor údajov na portáli data.europa.eu.

 

Vyhľadávanie a získavanie uverejnených výziev na predkladanie ponúk z inštitúcií EÚ

Môžete získať zoznam výziev na predkladanie ponúk zo strany inštitúcií EÚ, ktoré sú uverejnené na webovom sídle elektronického zadávania zákaziek.

Zoznam, ktorý obsahuje základné informácie o jednotlivých výzvach, možno filtrovať podľa:

  • názvu verejného obstarávateľa,
  • stavu výzvy,
  • jazyka.

Podrobnosti nájdete v dokumentácii API vo formáte PDF.