Pre vývojárov

Úrad pre publikácie poskytuje niekoľko aplikačných programovacích rozhraní (API) pre webové stránky venované databáze TED a európskemu verejnému obstarávaniu.

Tieto rozhrania API vám umožňujú:

enlightened Upozorňujeme, že hoci Úrad pre publikácie poskytuje prístup k týmto rozhraniam API, neposkytujeme technickú podporu pri ich používaní.

Všeobecné informácie

Naše registračné požiadavky a mechanizmy overovania týkajúce sa rozhraní API sa líšia v závislosti od využívania a predpokladaného publika. Podrobnejšie informácie nájdete v opisoch jednotlivých rozhraní API.

Naše rozhrania API sú v súlade so zásadami analogickými s REST a používajú štandardné kódy odozvy HTTP. Údaje v žiadostiach a odozvách sa nachádzajú v texte JSON. V prípade takmer všetkých rozhraní API poskytujeme štruktúrovaný opis za použitia špecifikácie vo formáte OpenAPI verzii 2.0 (známe aj ako „Swagger“).

Keď je obsah XML oznámenia zahrnutý do údajovej časti textu JSON, je zakódovaný v Base64 a zaobchádza sa s ním ako s reťazcom. Tým sa zabráni problémom so znakmi, ktoré majú v texte JSON osobitný význam (citáty, čiarky atď.).

Verzie

Keď urobíme spätne nekompatibilnú zmenu, vytvoríme novú verziu. Táto verzia sa objaví na každej adrese URL, napríklad „/v2/...“.

Za spätne kompatibilné sa považujú tieto zmeny:

 • pridanie nových operácií API
 • pridanie nových nepovinných vstupných parametrov (v texte JSON alebo v reťazci dotazu) k existujúcim metódam API
 • pridanie nových vlastností textu JSON do existujúcich odpovedí API
 • zmena poradia vlastností v existujúcich odpovediach API.

V časti Najnovšie aktuality sa opisujú všetky najnovšie zmeny v našich rozhraniach API.

Odporúčania pre implementáciu klienta

So zreteľom na opísanú politiku kompatibility sa pri implementácii klienta dbajte na to, aby sa akékoľvek neočakávané polia v odpovediach ignorovali. Nespoliehajte sa na poradie polí v texte JSON.

Každá požiadavka HTTP na naše API musí obsahovať záhlavie „User Agent“ (agent používateľa). Uveďte čo najpresnejšiu hodnotu pre toto záhlavie, pomôžete nám tým vyriešiť prípadné problémy.

Získanie uverejnených údajov

Opísané operácie môžete použiť bez registrácie alebo overenia.

Vyhľadávanie a získavanie oznámení

Na vyhľadávanie oznámení o verejnom obstarávaní uverejnených na webovom sídle TED môžete použiť viacero rôznych kritérií. Tak môžete získať osobitné informácie týkajúce sa oznámení, ktoré budú zodpovedať vašim kritériám. Vyhľadávací dotaz sa používa pri expertnom vyhľadávaní.

Pomocou osobitnej operácie môžete získať aj informácie o počte oznámení za jednotlivé geografické oblasti (kód NUTS). Webové sídlo TED využíva tieto informácie na vytvorenie mapy „Miesto dodania“.

Podrobnosti nájdete v dokumentácii API.

Môžete si aj hromadne stiahnuť oznámenia vo formáte XML z webového sídla TED. Jeden archív obsahuje všetky oznámenia za jednotlivé dni aj mesiace.

Schémy XML používané v oznámeniach a príslušná dokumentácia sú dostupné na webovom sídle Slovníky EÚ.

Čiastkový súbor údajov z oznámení uverejnených na webovom sídle TED je k dispozícii aj vo formáte CSV (čiarkou oddelené hodnoty) ako súbor údajov na Portáli otvorených dát EÚ.

Zobraziť oznámenia v rôznych formátoch

Na základe obsahu oznámenia vo formáte XML môžete dostať oznámenie vo formáte HTML alebo PDF a v konkrétnom jazyku.

Podrobnosti nájdete v dokumentácii API.

Uverejnené výzvy na predkladanie ponúk zo strany inštitúcií EÚ

Môžete získať zoznam výziev na predkladanie ponúk zo strany inštitúcií EÚ, ktoré sú uverejnené na webovom sídle elektronického zadávania zákaziek.

Zoznam, ktorý obsahuje základné informácie o jednotlivých výzvach, možno filtrovať podľa:

 • názvu verejného obstarávateľa,
 • stavu výzvy,
 • jazyku.

Podrobnosti nájdete v dokumentácii API vo formáte PDF.

Zaslať oznámenia na uverejnenie

Zabezpečujeme operácie, ktoré umožňujú verejným alebo súkromným subjektom – známym ako „TED eSenders“ – predkladať oznámenia na uverejnenie na webovom sídle TED prostredníctvom ich vlastných softvérových systémov. Pozri našu stránku o tom, ako získať status TED eSender.

Prístup k týmto operáciám sa obmedzuje na eSenders a na subjekty, ktoré požiadali o udelenie statusu eSender. Autentifikácia sa vykonáva prostredníctvom systému „Basic“ zabezpečeného prostredníctvom HTTPS.

Podrobné informácie o operáciách týkajúcich sa eSenders, ktorí chcú predkladať oznámenia na uverejnenie na webovom sídle TED, sú uvedené v dokumentácii eSentool Production API.

Rovnaké operácie zabezpečujeme aj na 2 ďalších koncových bodoch s cieľom poskytnúť podporu pre uchádzačov o status eSender:

 • pri simulácii uverejňovania oznámení na webovom sídle TED s použitím eSentool Simulation API s príslušnou dokumentáciou API.
 • aby mohli splniť podmienky na uverejňovanie oznámení na webovom sídle TED s použitím eSentool Qualification API s príslušnou dokumentáciou API.

Integrácia do postupu verejného obstarávania

Zabezpečujeme rôzne operácie, ktoré umožňujú integrovať naše aplikácie do rozsiahlejšieho postupu verejného obstarávania vrátane:

 • vytvorenia alebo aktualizácie návrhu oznámenia v systéme eNotices
 • získania informácií o oznámení počas zverejnenia
 • určenia počtu slov a znakov v oznámení.

K týmto operáciám majú v súčasnosti prístup len inštitúcie EÚ. K dispozícii sú rôzne mechanizmy autentifikácie.

Podrobnosti nájdete v dokumentácii API.

Najnovšie aktuality

15/09/2019: Nová verzia vyhľadávacieho rozhrania API pre webové sídlo TED

Nová verzia vyhľadávacieho rozhrania API pre webové sídlo TED je teraz dostupná pod predponou URL „https://ted.europa.eu/api/v2.0“. Táto nová verzia bola potrebná, pretože sme museli zaviesť niektoré spätne nekompatibilné zmeny.

Zmeny

 • Operácie v zložke „api/latest“ boli odstránené.
 • Kľúč rozhrania API už nie je potrebný.
 • Polia „ND“ a „OJ“ vo výsledkoch vyhľadávania sú teraz označené ako reťazec (namiesto celého čísla), čo odráža ich skutočný obsah.

Zlepšenia

 • Nová operácia, ktorej účelom je získanie informácie o počte oznámení za jednotlivé geografické oblasti (kód NUTS).
 • Rôzne zlepšenia v dokumentácii OpenAPI.