Prawo i użyteczne linki

UE: polityka zamówień publicznych
europa.eu/pol/singl/index_pl.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Jednolity rynek europejski: zamówienia publiczne
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: interoperatywne świadczenie ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli.
ec.europa.eu/idabc

Portal MŚP: dostęp do informacji na temat europejskich małych i średnich przedsiębiorstw

ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: system rozwiązywania problemów w ramach rynku wewnętrznego
ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm

Your Europe - Business: to carry out company business in another country.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm

e-CERTIS: dokumenty/zaświadczenia do celów międzynarodowych zamówień publicznych
e-CERTIS jest źródłem szczegółowych informacji na temat zaświadczeń i dokumentów wymaganych zwykle w procedurach zamówień publicznych w różnych państwach UE. Jest adresowany do osób praktycznie zajmujących się przetargami na poziomie krajowym. Pomaga przedsiębiorstwom przygotowującym oferty w określaniu dokumentów stanowiących dowody spełnienia wymogów w ramach zagranicznych zaproszeń do składania ofert. Pomaga instytucjom zamawiającym otrzymującym oferty w rozpoznaniu i klasyfikacji formularzy złożonych przez oferentów z zagranicy oraz w odniesieniu treści formularzy państw partnerskich do równoważnych dokumentów lokalnych.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_pl.htm

CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny przyczynia się do realizacji celów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego dzięki opracowywaniu dobrowolnych norm technicznych, które służą promocji wolnego handlu, bezpieczeństwa pracowników i konsumentów, interoperacyjności sieci, ochrony środowiska, wykorzystywania programów badawczych i rozwojowych oraz zamówień publicznych.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30