Europejskie zamówienia publiczne

Rozwiązania z zakresu polityki

Polityka w dziedzinie europejskich zamówień publicznych jest opracowywana przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROWTH).

Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych, u podstaw których leżą zasady przejrzystości, otwartej konkurencji i prawidłowego zarządzania procedurami, regulują zamówienia, których przewidywana wartość przekracza pewien określony próg. Ich celem jest zagwarantowanie rynku zamówień publicznych, który jest konkurencyjny, otwarty i dobrze uregulowany – co jest niezbędne do dobrego wykorzystania środków publicznych.

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Wszystkie zamówienia publiczne przekraczające określone progi wartości muszą być ogłaszane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Serii S, Dzienniku Urzędowym S lub Dz.U. S) i publikowane w całej Unii Europejskiej.

Dziennik Urzędowy S jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej i można z niego korzystać w witrynie internetowej TED. Dostęp do witryny TED jest bezpłatny.

Oprócz bieżących przetargów baza danych TED umożliwia dostęp do archiwów zawierających wydania serii S we wszystkich językach UE. Pojedynczy interfejs wyszukiwania pozwala użytkownikowi wprowadzać wiele kryteriów wyszukiwania, takich jak, m.in. dane geograficzne, rodzaj dokumentu, rodzaj zamówienia, słowa kluczowe.

Progi

Progi wartości zamówienia, powyżej których zaproszenie do składnia ofert musi być ogłoszone w całej Unii Europejskiej, ustanowione są w dyrektywach UE. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące rodzaju zamówienia, wartości zamówienia (progu) i odpowiednich dyrektyw UE.

Rodzaj zamówienia Próg
Zamówienia publiczne na roboty budowlane 5 382 000 EUR
Zamówienia publiczne na usługi 140 000 EUR
Zamówienia publiczne na dostawy 140 000 EUR
Wszystkie inne dostawy i usługi w sektorach gospodarki wodnej, energetyki i transportu 431 000 EUR

Więcej szczegółowych informacji na temat progów wartości można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

Nasze publikacje

Instytucjami zamawiającymi są centralne organy rządowe, władze lokalne lub regionalne, podmioty prawa publicznego lub zrzeszenia składające się z jednego lub więcej z tych organów lub podmiotów prawa publicznego.

Corocznie w Unii Europejskiej instytucje zamawiające ogłaszają zamówienia publiczne na dostawy i na roboty budowlane o wartości około 670 miliardów euro. W Suplemencie do Dziennika Urzędowego codziennie ukazuje się ponad 1000 zaproszeń do składania ofert, w tym:

  • zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • zamówień sektorowych (w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji);
  • zamówień publicznych z instytucji UE;
  • zamówień w ramach pomocy zewnętrznej i Europejskiego Funduszu Rozwoju (kraje AKP);
  • zamówień Phare, Tacis i innych z Europy Środkowej i Wschodniej;
  • zamówień w ramach projektów finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR);
  • zamówień z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu);
  • zamówień ze Szwajcarii, objętych zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) podpisanego w ramach GATT/Światowej Organizacji Handlu (WTO);
  • zamówień dotyczących Europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG);
  • zamówień publicznych na usługi lotnicze.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2021 r. instytucje zamawiające i podmioty zamawiające z Wielkiej Brytanii nie mogą już publikować ogłoszeń o zamówieniach publicznych w serwisie TED, ponieważ przepisy unijne dotyczące zamówień publicznych nie mają już zastosowania do Wielkiej Brytanii ani nie obowiązują już w Wielkiej Brytanii.

Ogłoszenia powiązane z ogłoszeniami o zamówieniach, które zostały opublikowane do 31 grudnia 2020 r., będą nadal publikowane w serwisie TED, ponieważ instytucje zamawiające i podmioty zamawiające z Wielkiej Brytanii muszą nadal stosować prawo unijne do toczących się postępowań. W związku z tym instytucje te i podmioty muszą przesyłać do TED powiązane ogłoszenia (np. sprostowania, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o zmianie zamówienia).