Kącik programisty dla podmiotów eSender i użytkowników ponownie wykorzystujących dane

Urząd Publikacji udostępnia szereg interfejsów programowania aplikacji (API) związanych z TED i europejskimi zamówieniami publicznymi.

Te interfejsy API umożliwiają:

enlightened Urząd Publikacji nie jest w stanie zaoferować szkoleń na temat sposobu korzystania z API. W zamian udostępniamy poniżej linki do dokumentacji przeznaczonej dla programistów i specjalistów o profilu technicznym.

 

Informacje ogólne

Wymogi dotyczące rejestracji i mechanizmów uwierzytelniania są różne dla różnych API. Rejestracja jest wymagana dla wszystkich API z wyjątkiem API serwisu TED.

Dla wszystkich API, z wyjątkiem listy zaproszeń do składania ofert opublikowanych przez instytucje UE, Urząd Publikacji zapewnia uporządkowany opis przy użyciu specyfikacji OpenAPI (znanej również jako „Swagger”).

Jeżeli treść XML ogłoszenia jest zawarta w ładunku JSON, jest ona kodowana w Base64 i traktowana jako ciąg znaków. Pozwala to uniknąć problemów ze znakami o określonym znaczeniu w formacie JSON (cudzysłowy, przecinki itp.).

 
Wersjonowanie

Gdy wdrażana jest zmiana niezgodna z poprzednimi wersjami, utworzona zostaje nowa wersja. Numer wersji wyświetla się w każdym adresie URL, na przykład „/v2/...”.

Następujące zmiany są zgodne z poprzednimi wersjami:

  • dodawanie nowych operacji API
  • dodawanie nowych opcjonalnych parametrów wejściowych (w JSON lub w ciągu zapytania) do istniejących metod API
  • dodawanie nowych właściwości JSON do istniejących odpowiedzi API
  • zmiana kolejności właściwości w istniejących odpowiedziach API.
 
Zalecenia dotyczące implementacji klienta

W związku z polityką kompatybilności opisaną powyżej upewnij się, że podczas implementacji klienta wszystkie nieoczekiwane pola w odpowiedziach są ignorowane. Nie polegaj na kolejności pól w JSON.

Każde żądanie HTTP do naszych interfejsów API musi zawierać nagłówek agenta użytkownika (User-Agent). Należy podać jak najdokładniej wartość tego nagłówka, aby pomóc nam w zbadaniu potencjalnych problemów.

 

Wysyłanie ogłoszeń do publikacji

Urząd Publikacji zapewnia operacje, które umożliwiają podmiotom publicznym lub prywatnym – tzw. TED eSenders – przesyłanie ogłoszeń do publikacji w serwisie TED za pośrednictwem ich własnych systemów oprogramowania. Zob. strona na temat pełnienia funkcji podmiotu TED eSender

 

Przeglądanie ogłoszeń w różnych formatach

Na podstawie treści ogłoszenia w formacie XML możesz je otrzymać w formacie HTML lub PDF oraz w określonym języku. Dostęp jest anonimowy.

Dostępne są dwa różne interfejsy API:

 

Wyszukiwanie i pobieranie danych opublikowanych w serwisie TED

Od 14 listopada 2022 r. ogłoszenia dostępne w serwisie TED wykorzystują zarówno formularze w schemacie TED, jak i e-formularze.

Jeśli ponownie wykorzystujesz ogłoszenia TED, musisz dostosować swoje systemy do obsługi ogłoszeń w e-formularzach.

 
Wyszukiwanie i pobieranie opublikowanych ogłoszeń – API serwisu TED

Do API serwisu TED można uzyskać dostęp anonimowo. Można wtedy korzystać z wyszukiwarki serwisu w celu znalezienia konkretnych ogłoszeń o zamówieniach. Do wyszukiwania i filtrowania wyników według różnych kryteriów użyj funkcji „zapytania zaawansowanego”. W rozporządzeniu w sprawie e-formularzy wprowadzono nowy schemat dla TED, zatem niektóre kryteria wyszukiwania zostały zmienione. W API funkcji wyszukiwania udostępniono search-controller-v3, który umożliwi przeszukiwanie zarówno ogłoszeń w schemacie TED, jak i w e-formularzach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji dotyczącej API serwisu TED.

Dostosowano również następujące kryteria wyszukiwania ogłoszeń: rodzaj nabywcy, kryterium udzielenia zamówienia, podstawa prawna, główna działalność, rodzaj zamówienia, rodzaj procedury, rodzaj ogłoszenia i rodzaj dokumentu, osoba prawna, kraj, miejsce realizacji oraz język, w którym można składać wnioski o dopuszczenie do udziału lub oferty.

Szczegółowy widok można znaleźć w dokumencie, w którym opisano dokładnie współzależności między wartościami kodów stosowanymi do 2 listopada 2022 r. a wartościami kodów stosowanymi od 2 listopada 2022 r. Więcej informacji można uzyskać na stronach pomocy lub kontaktując się z działem pomocy technicznej.

API serwisu TED umożliwia również wyszukiwanie informacji na temat liczby ogłoszeń dla każdego obszaru geograficznego (kod NUTS) i może zawierać te informacje w formie mapy „miejsca realizacji”.

 
Zbiorowe pobieranie XML

Po zalogowaniu możesz także pobrać ogłoszenia w formacie XML zbiorczo z serwisu TED. Pojedyncze archiwum zawiera wszystkie ogłoszenia dla każdego dnia i każdego miesiąca.

Funkcja ta jest również dostępna na serwerze FTP serwisu TED.

 
Zwiększenie liczby cyfr w numerze publikacji ogłoszenia do 8

Serwis TED umożliwiał wcześniej publikację maksymalnie 999 999 ogłoszeń rocznie (numer zawierał do 6 cyfr, np. 1-2022, 654321-2022).

Aby umożliwić publikację ponad miliona ogłoszeń rocznie, zwiększyliśmy liczbę cyfr w numerze publikacji do 8 (np. 1-2024, 87654321-2024).

W związku z tym pakiety XML zawierają dwa rodzaje numeracji plików XML:

  • w przypadku ogłoszeń w e-formularzach numeracja jest 8-cyfrowa (np. 00654321_2022.xml)
  • w przypadku ogłoszeń w schemacie TED numeracja jest 6-cyfrowa (np. 123456_2022.xml).

Numer publikacji składa się w przypadku ogłoszeń w e-formularzach z 8 cyfr, a w przypadku ogłoszeń w schemacie TED – z 6 cyfr.

 
Pliki CSV

Podzbiór danych z ogłoszeń opublikowanych w serwisie TED jest również dostępny w formacie CSV (wartości oddzielone przecinkami) jako zbiór danych na stronie data.europa.eu.

 

Wyszukiwanie i pobieranie zaproszeń do składania ofert opublikowanych przez instytucje UE

Możesz otrzymać listę zaproszeń do składania ofert opublikowaną na stronie eTendering.

Lista ta zawiera podstawowe informacje na temat każdego zaproszenia. Można ją filtrować według:

  • nazwy instytucji zamawiającej
  • statusu zaproszenia
  • języka.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji API w formacie PDF.