Kącik programisty dla podmiotów eSender i użytkowników ponownie wykorzystujących dane

Urząd Publikacji udostępnia szereg interfejsów programowania aplikacji (API) związanych z TED i europejskimi zamówieniami publicznymi.

Te interfejsy API umożliwiają:

enlightened Uwaga: Urząd Publikacji zapewnia dostęp do tych interfejsów API, nie udziela on jednak wsparcia technicznego w zakresie ich wykorzystania.

 

Informacje ogólne

Wymogi do celu korzystania z naszych interfejsów API, jak i mechanizmów uwierzytelniania różnią się w zależności od ich wykorzystania i docelowej grupy odbiorców. Proszę zapoznać się ze szczegółowymi opisami poszczególnych interfejsów API.

Nasze interfejsy API są zgodne z zasadami REST i stosują standardowe kody odpowiedzi HTTP. Dane w zapytaniach i odpowiedziach są w formacie JSON. Dla prawie wszystkich interfejsów API zapewniamy uporządkowany opis przy użyciu specyfikacji OpenAPI w wersji 2.0 (znanej również jako „Swagger”).

Jeżeli treść XML ogłoszenia jest zawarta w ładunku JSON, jest ona kodowana w Base64 i traktowana jako ciąg znaków. Pozwala to uniknąć problemów ze znakami o określonym znaczeniu w formacie JSON (cudzysłowy, przecinki itp.)

Wersjonowanie

Gdy dokonujemy zmiany, która jest niezgodna z poprzednimi wersjami, tworzymy nową wersję. Wersja ta pojawia się w każdym adresie URL, na przykład „/v2/...”.

Następujące zmiany uznaje się za zgodne z poprzednimi wersjami:

 • dodawanie nowych operacji API
 • dodawanie nowych opcjonalnych parametrów wejściowych (w JSON lub w ciągu zapytania) do istniejących metod API
 • dodawanie nowych właściwości JSON do istniejących odpowiedzi API
 • zmiana kolejności właściwości w istniejących odpowiedziach API.
Zalecenia dotyczące implementacji klienta

W związku z polityką kompatybilności opisaną powyżej upewnij się, że podczas implementacji klienta wszystkie nieoczekiwane pola w odpowiedziach są ignorowane. Nie polegaj na kolejności pól w JSON.

Każde żądanie HTTP do naszych interfejsów API musi zawierać nagłówek agenta użytkownika (User-Agent). Należy podać jak najdokładniej wartość tego nagłówka, aby pomóc nam w zbadaniu potencjalnych problemów.

 

Uzyskiwanie opublikowanych danych

Z opisanych tutaj operacji można korzystać bez rejestracji lub uwierzytelnienia.

Od 14 listopada 2022 r. ogłoszenia dostępne w portalu TED będą zgodne ze formularzami schematu TED i e-formularzami.

Formularze schematu TED określono w rozporządzeniu (UE) 2015/1986. Opierają się one na standardzie interoperacyjności Urzędu Publikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie EU Vocabularies.

E-formularze określono w rozporządzeniu (UE) 2019/1780 wprowadzającym nowe standardowe formularze zamówień publicznych. Rozporządzenie w sprawie e-formularzy wchodzi w życie 14 listopada 2022 r. E-formularze opierają się na standardzie interoperacyjności w Universal Business Language (UBL). Więcej informacji można znaleźć na specjalnej stronie SIMAP.

Jeśli ponownie wykorzystujesz ogłoszenia TED, musisz dostosować swoje systemy do obsługi nowych ogłoszeń.

 
Wyszukiwanie i pobieranie ogłoszeń
Wyszukiwanie przez interfejs użytkownika

Ogłoszenia o zamówieniach można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki na stronie TED. Należy skorzystać z zapytania zaawansowanego, w którym można filtrować i pobierać ogłoszenia odpowiadające różnym kryteriom.

Strona internetowa TED umożliwia również wyszukiwanie informacji na temat liczby ogłoszeń dla każdego obszaru geograficznego (kod NUTS) i może zawierać te informacje w formie mapy „miejsca realizacji”.

W rozporządzeniu w sprawie e-formularzy wprowadzono nowy schemat dla TED, więc niektóre kryteria wyszukiwania będą musiały zostać zmienione. W dokumentacji API zostanie udostępniony search-controller-v3, który umożliwi przeszukiwanie zarówno ogłoszeń w schemacie TED, jak i w e-formularzach. Użytkownicy będą zatem musieli dostosować swoje systemy do obsługi nowych ogłoszeń. Szczegółowe informacje można znaleźć pod nagłówkiem Dostosowanie zapytań zaawansowanych do ogłoszeń w e-formularzach.

Pobieranie zbiorowe XML

Ze strony internetowej TED można również pobrać zbiorczo ogłoszenia XML. Pojedyncze archiwum zawiera wszystkie ogłoszenia dla każdego dnia i każdego miesiąca.

Jeśli chodzi o aktualne standardowe formularze, schematy XML używane w ogłoszeniach wraz z odpowiednią dokumentacją są dostępne na stronie EU Vocabularies.

Więcej informacji o e-formularzach jest dostępnych na stronie SIMAP.

Pliki CSV

Podzbiór danych z ogłoszeń opublikowanych na stronie internetowej TED jest również dostępny w formacie CSV (wartości oddzielone przecinkiem) jako zbiór danych na stronie data.europa.eu.

Dostosowanie zapytań zaawansowanych do ogłoszeń w e-formularzach

W rozporządzeniu w sprawie e-formularzy wprowadzono nowy schemat dla TED, więc niektóre kryteria wyszukiwania ogłoszeń w TED będą musiały zostać zmienione.

Kody wyszukiwania będą oparte na tabelach autorytatywnych używanych dla e-formularzy (rodzaj powiadomienia, podstawa prawna, rodzaj prawny nabywcy itp.).

Do wyszukiwania ogłoszeń według „możliwości biznesowych” używane będzie pole wyszukiwania „rodzaj ogłoszenia” (notice-type) zamiast pola „rodzaj dokumentu” (TD). Wartości kodów są podane w tabeli autorytatywnej dla pola notice-type na GitHub eForms-SDK.

Aby wyszukać ogłoszenie w oparciu o pola wyszukiwania „kraj” (CY) i „języki, w których można składać oferty” (SUB_LG), użytkownicy będą musieli użyć kodu trzyliterowego zamiast dwuliterowego.

Rozszerzenie numeru publikacji ogłoszenia do 8 cyfr

Strona TED umożliwia obecnie publikację maksymalnie 999 999 ogłoszeń rocznie (numer zawiera 6 cyfr, np. 1-2022, 654321-2022).

Aby umożliwić publikację ponad miliona ogłoszeń rocznie, rozszerzyliśmy numer publikacji do 8 cyfr (np. 1-2024, 87654321-2024).

W związku z tym pakiety XML będą zawierały dwa formaty plików XML:

 • w przypadku ogłoszeń w e-formularzach format będzie miał 8 cyfr (np. 00654321_2022.xml)
 • w przypadku ogłoszeń w schemacie TED format pliku XML będzie miał 6 cyfr (np. 123456_2022.xml).

Numer publikacji będzie składał się z 8 cyfr w przypadku ogłoszeń w e-formularzach i z 6 cyfr w przypadku ogłoszeń w schemacie TED.

Przeglądanie ogłoszeń w różnych formatach

Na podstawie treści ogłoszenia w formacie XML możesz je otrzymać w formacie HTML lub PDF oraz w określonym języku.

Dostępne będą dwa różne interfejsy API. Jeden do przeglądania schematów TED, drugi do przeglądania ogłoszeń w e-formularzach:

 • sposób przeglądania ogłoszeń w schemacie TED opisano w dokumentacji API TED Notice Viewer
 • sposób przeglądania ogłoszeń w e-formularzach opisano w dokumentacji TED eForms Notice Viewer
Opublikowane przez instytucje UE zaproszenia do składania ofert

Możesz otrzymać listę zaproszeń do składania ofert opublikowaną na stronie eTendering.

Lista ta zawiera podstawowe informacje na temat każdego zaproszenia. Można ją filtrować według:

 • nazwy instytucji zamawiającej
 • statusu zaproszenia
 • języka.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji API w formacie PDF.

 

Wysyłanie ogłoszeń do publikacji

Zapewniamy operacje, które umożliwiają podmiotom publicznym lub prywatnym – znanym jako TED eSenders – przesyłanie ogłoszeń do publikacji na stronie internetowej TED za pośrednictwem ich własnych systemów oprogramowania. Informacje o tym, jak zostać TED eSender.

 

Włączenie do procedury udzielania zamówień

Udostępniamy różne operacje umożliwiające włączenie naszych aplikacji do szerszego procesu udzielania zamówień, aby np.:

 • tworzyć lub aktualizować projekt ogłoszenia w eNotices
 • pozyskiwać informacje na temat ogłoszenia w trakcie publikacji
 • określać liczbę słów i znaków w ogłoszeniu.

Obecnie dostęp do tych operacji mają jedynie instytucje UE. Dostępne są różne mechanizmy uwierzytelniania.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji API.