Europese overheidsopdrachten

Beleid

Het uitstippelen van het beleid inzake Europese overheidsopdrachten valt onder de verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW).

De EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten, met als kernbeginselen transparantie, vrije mededinging en degelijk beheer van de procedures, zijn van toepassing op aanbestedingen met een geraamde waarde die een bepaalde drempel overschrijdt. Deze richtlijnen hebben als doel een concurrentiegerichte, toegankelijke en goed gereguleerde markt voor overheidsopdrachten te creëren, die cruciaal is voor een nuttige besteding van overheidsmiddelen.

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

Alle overheidsopdrachten die een bepaalde waarde overschrijden, moeten in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (Serie S of Publicatieblad S of PB S) worden gepubliceerd en in de hele EU worden bekendgemaakt.

Het Publicatieblad S is enkel beschikbaar in elektronisch formaat en kan worden geraadpleegd op de TED-website. De toegang tot TED is gratis.

Naast de lopende aanbestedingen kunnen in de TED-database ook de archieven van de serie S worden geraadpleegd in alle EU-talen. Via een zoekinterface kan de gebruiker meerdere zoekcriteria selecteren of ingeven zoals geografische gegevens, soort document, aard van de opdracht, sleutelwoorden enzovoort.

Drempelwaarden

De drempelwaarde van de opdracht, vanaf wanneer een aanbesteding in de hele Europese Unie moet worden bekendgemaakt, is vastgelegd in de EU-richtlijnen. De volgende tabel geeft u informatie over de aard van de opdracht, de waarde van de opdracht (drempelwaarde) en de erop betrekking hebbende EU-richtlijnen.

Aard van de opdracht Drempelwaarde
Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken 5 382 000 EUR
Overheidsopdrachten voor dienstverlening 140 000 EUR
Overheidsopdrachten voor leveringen 140 000 EUR
Alle overige leveringen en diensten in de sectoren water, energie en vervoer 431 000 EUR

Raadpleeg de website van DG GROW voor meer informatie over drempelwaarden.

Onze publicaties

De aanbestedende diensten kunnen centrale, regionale of plaatselijke overheden zijn, publiekrechtelijke instellingen of combinaties van een of meerdere van dergelijke overheden of publiekrechtelijke instellingen.

Jaarlijks worden door overheidsinstellingen in de EU voor meer dan 670 miljard euro aan overheidsopdrachten voor leveringen en werken uitgeschreven. Elke dag verschijnen in het Supplement op het Publicatieblad meer dan 1 000 aanbestedingen met uitnodigingen tot inschrijving voor de volgende sectoren:

  • overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten uit alle lidstaten van de EU;
  • opdrachten uit nutssectoren (water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie);
  • overheidsopdrachten van EU-instellingen;
  • opdrachten in het kader van buitenlandse hulp en van het Europees Ontwikkelingsfonds (ACS-landen);
  • opdrachten in het kader van Phare en Tacis en andere opdrachten uit Midden- en Oost-Europa;
  • projecten gefinancierd door de Europese Investeringsbank (EIB), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO);
  • opdrachten uit de landen van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
  • opdrachten uit Zwitserland die vallen onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, die is gesloten in het kader van de GATT/Wereldhandelsorganisatie (WHO);
  • aankondigingen betreffende Europese Economische Samenwerkingsverbanden (EESV);
  • overheidsopdrachten voor luchtverkeersdiensten.

Noot

Sinds 1 januari 2021 kunnen Britse aanbestedende diensten en aanbestedende instanties geen aankondigingen meer op TED publiceren. De reden hiervoor is dat de EU-regels inzake overheidsopdrachten niet langer van toepassing zijn op en binnen het Verenigd Koninkrijk.

Aankondigingen van overheidsopdrachten met betrekking tot procedures die uiterlijk op 31 december 2020 zijn gepubliceerd, blijven op TED, aangezien de Britse aanbestedende diensten en aanbestedende instanties het EU-recht nog steeds moeten toepassen op lopende procedures (d.w.z. procedures die uiterlijk op 31 december 2020 zijn gepubliceerd). Om die reden moeten zij hun relevante aankondigingen (bv. rectificaties, aankondigingen van gegunde opdrachten, aankondigingen van gewijzigde opdrachten) nog steeds naar TED sturen.