Europos viešieji pirkimai

Politika

Europos viešųjų pirkimų politiką rengia Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (GROWTH DG).

ES direktyvos dėl viešųjų pirkimų, kurių pagrindiniai principai yra skaidrumas, atvira konkurencija ir protingas procedūrinis valdymas, taikomos pasiūlymams, kurie, tikimasi, bus verti daugiau nei nustatyta ribinė vertė. Jos yra parengtos siekiant, kad pirkimų rinka būtų konkurencinga, atvira ir gerai reguliuojama – visa, kas svarbu norint gerai panaudoti viešąsias lėšas.

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas

Visi viešieji pirkimai, viršijantys tam tikras sutarčių vertes, visoje ES turi būti publikuojami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede (S serijoje, Oficialiajame leidinyje S arba OL S) ir skelbiami visoje ES.

Oficialusis leidinys S yra teikiamas tik elektroniniu formatu ir prieinamas TED tinklavietėje. TED prieiga nemokama.

Be esamų pasiūlymų, TED duomenų bazėje galima naudotis S serijos archyvais visomis ES kalbomis. Vienos paieškos sąsajos pagalba vartotojas gali pasirinkti arba įvesti sudėtinius paieškos kriterijus, įskaitant geografinius duomenis, dokumento tipą, sutarties pobūdį, raktinius žodžius ir kita.

Ribinės vertės

Sutarties vertės ribas, kurias viršijantys kvietimai dalyvauti konkurse turi būti publikuojami visoje ES, nustato ES direktyvos. Lentelėje toliau pateikiama informacija apie sutarties pobūdį, sutarties vertę (ribas) ir atitinkamas ES direktyvas.

Sutarties pobūdis Riba
Viešojo darbų pirkimo sutartys 5 350 000 EUR
Paslaugų sutartys 139 000 EUR
Prekių sutartys 139 000 EUR
Visos kitos prekės ir paslaugos vandens, energetikos ir transporto sektoriuose 428 000 EUR

Daugiau informacijos apie ribines vertes galima rasti Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato puslapyje.

Ką mes skelbiame

Pirkimų sutartis skiriančios institucijos yra centrinės, vietos ar regioninės valdžios institucijos, viešąja teise valdomos institucijos ar asociacijos, kurias sudaro viena ar daugiau iš minėtų viešąja teise valdomų institucijų.

Kiekvienais metais ES viešosios institucijos skelbia viešojo prekių ir darbų pirkimo sutartis, kurių vertė – apie 300 milijardų EUR. Kiekvieną dieną Oficialiojo leidinio priede publikuojama daugiau nei 1 000 skelbimų apie kvietimus teikti pasiūlymus šiuose sektoriuose:

  • Visų ES valstybių narių viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartys;
  • Komunalinių paslaugų sutartys (vandens, energijos, transporto ir telekomunikacijų sektoriai);
  • ES institucijų skelbiami viešieji pirkimai;
  • Išorės pagalba ir Europos plėtros fondo sutartys (AKR šalys);
  • PHARE, TACIS ir kitos sutartys iš Vidurio bei Rytų Europos;
  • Europos investicijų banko (EIB), Europos centrinio banko (ECB) bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) finansuojami projektai;
  • Europos ekonominės erdvės (Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) sutartys;
  • Sutartys, skelbiamos vadovaujantis sutartimi dėl viešųjų pirkimų (GPA), sudaromos pagal GATT / Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) nuostatas arba yra iš Šveicarijos;
  • Skelbimai, susiję su Europos ekonominių interesų grupėmis (EEIG);
  • Viešojo pirkimo sutartys dėl skrydžių paslaugų.