Eurooppalainen julkinen hankinta

Politiikat

Euroopan julkisia hankintoja koskevat politiikat laatii sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (GROW).

EU:n julkisia hankintoja koskevat direktiivit, joiden keskeisiä periaatteita ovat avoimuus, avoin kilpailu ja vakaa menettelyjen johtaminen, koskevat tarjousmenettelyjä, joiden arvon odotetaan ylittävän tietty kynnysarvo. Direktiivit on suunniteltu sellaisiksi, että niiden avulla voidaan saavuttaa kilpailukykyiset, avoimet ja hyvin säännellyt markkinat, mikä on olennaista julkisten varojen asianmukaisen hyödyntämisen osalta.

Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa

Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja, virallisen lehden täydennysosa tai EUVL S) on julkaistava EU:n laajuisesti ilmoitukset kaikista julkisista tarjousmenettelyistä, joiden arvo ylittää tietyn sopimusarvon.

Virallisen lehden täydennysosa on saatavilla ainoastaan sähköisessä muodossa TED-verkkosivustolla. TEDin käyttö on maksutonta.

Uusimpien tarjousmenettelyjen lisäksi TEDin tietokannassa voi hakea arkistoista S-sarjassa julkaistuja ilmoituksia kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Yhtenäisen hakuliittymän avulla käyttäjä voi valita tai kirjoittaa useampia hakuperusteita, kuten maantieteelliset tiedot, ilmoituksen tyyppi, sopimuslaji, avainsanat jne.

Kynnysarvot

Kynnysarvot, jotka edellyttävät tarjouspyynnön julkaisemista koko Euroopan unionissa, on määritelty EU:n direktiiveissä. Seuraavassa taulukossa on esitetty sopimuslaji, sopimuksen arvo (kynnysarvo) ja vastaavat EU:n direktiivit.

Sopimuslaji Kynnysarvo
Rakennusurakat 5 382 000 EUR
Palvelut 140 000 EUR
Tavaranhankinnat 140 000 EUR
Kaikki muut vesi- ja energiahuollon ja liikenteen alojen hankinnat ja palvelut 431 000 EUR

Yksityiskohtaisempia tietoja kynnysarvoista on saatavilla sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston sivulta.

Mitä julkaisemme

Hankintailmoituksen tekijänä voi olla valtio, alue- ja paikallishallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, sekä järjestöt, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta alue- ja paikallishallinnon yksiköstä tai julkisoikeudellisesta laitoksesta.

EU-maiden julkiset hankintayksiköt tekevät hankintailmoituksia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskevista sopimuksista vuosittain noin 670 miljardin euron arvosta. Virallisen lehden täydennysosassa julkaistaan päivittäin yli 1,000 tarjouspyyntöilmoitusta seuraavilta aloilta:

  • Julkiset rakennusurakat, tavaranhankinnat ja palveluhankinnat kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista;
  • Erityisalat (vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminta-alan hankinnat);
  • EU:n toimielimien julkiset hankinnat;
  • Ulkopuoliselle maille suunnattu tuki sekä Euroopan kehitysrahaston hankinnat (AKT-maat);
  • PHARE- ja TACIS-ohjelmiin liittyvät hankinnat ja muut Keski- ja Itä-Euroopan maiden hankinnat;
  • Euroopan investointipankin (EIP), Euroopan keskuspankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) rahoittamat hankkeet;
  • Euroopan talousalueen hankinnat (Norja, Islanti ja Liechtenstein);
  • Sveitsistä peräisin olevat GATT:n tai Maailman kauppajärjestön piiriin kuuluvat julkisia hankintoja koskevan GPA-sopimuksen mukaiset sopimukset;
  • Eurooppalaiseen taloudelliseen etuyhtymään (ETEY) liittyvät ilmoitukset;
  • Lentoliikennettä koskevat julkiset hankinnat.

Huom.

Yhdistyneen kuningaskunnan hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt eivät voi 1.1.2021 jälkeen enää julkaista hankintailmoituksia TED-tietokannassa. Tämä johtuu siitä, että julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

31.12.2020 mennessä julkaistuihin menettelyihin liittyvät hankintailmoitukset julkaistaan edelleen TED-tietokannassa, koska Yhdistyneen kuningaskunnan hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on edelleen sovellettava EU:n lainsäädäntöä käynnissä oleviin menettelyihin (eli 31.12.2020 mennessä julkaistuihin menettelyihin). Sen vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on lähetettävä näihin menettelyihin liittyvät ilmoituksensa (esim. oikaisuilmoitukset, ilmoitukset tehdyistä sopimuksista, sopimuksen muuttamista koskevat ilmoitukset) TED-tietokantaan.