Sovelluskehittäjien resurssit

EU:n julkaisutoimisto on kehittänyt useita TED-sivustoon ja EU:n julkisiin hankintoihin liittyviä web-sovellusten ohjelmointirajapintoja (API).

Näiden rajapintojen avulla on mahdollista:

enlightened Huomaa, että vaikka julkaisutoimisto antaa nämä APIt yleiseen käyttöön, se ei anna teknistä tukea niiden käyttöön.

Yleistä

Julkaisutoimiston API-rajapintojen rekisteröintivaatimukset ja todentamismekanismit vaihtelevat käytön ja kohdeyleisön mukaan. Tarkempia tietoja on yksittäisten rajapintojen kuvauksissa.

API-rajapinnoissamme noudatetaan REST-tyyppisiä periaatteita ja niissä käytetään HTTP-vastauskoodeja. Pyyntöjen ja vastausten datamuoto on JSON. Lähes kaikista API-rajapinnoistamme on saatavana OpenAPI Specification Version 2.0 -standardin mukainen rakenteellinen kuvaus ("Swagger").

Kun ilmoituksen XML-sisältö sisällytetään JSON-tietosisältöön (payload), se koodataan Base64-muotoon ja käsitellään merkkijonona. Näin vältetään mahdolliset ongelmat merkeissä, joilla on erityinen merkitys JSONissa (lainausmerkit, pilkut jne.)

Versiot

Silloin kun muutokset eivät ole taaksepäin yhteensopivia, teemme uuden version. Versio näkyy jokaisessa URL-osoitteessa, esim. "/v2/...".

Seuraavat muutokset katsotaan taaksepäin yhteensopiviksi:

 • uusien API-toimintojen lisääminen
 • uusien valinnaisten syöteparametrien lisääminen (JSON tai kyselymerkkijono) olemassa oleviin API-metodeihin
 • uusien JSON-ominaisuuksien lisääminen olemassa oleviin API-vastauksiin
 • ominaisuuksien järjestyksen muuttaminen olemassa olevissa API-vastauksissa.

Uusimmat API-muutokset on kuvattu jäljempänä kohdassa Ajankohtaista.

Suositukset asiakassovellusten toteutuksille

Huomioi asiakassovelluksen toteuttamisessa edellä mainitut yhteensopivuusseikat ja varmista, että kaikki vastausten sisältämät odottamattomat kentät jäävät huomiotta. Älä laske JSONin kenttien järjestyksen varaan.

Jokaisen API-rajapintoihimme kohdistuvan HTTP-pyynnön on sisällettävä "User-Agent"-otsikko. Määritä tämän otsikon arvo mahdollisimman tarkasti. Se auttaa meitä selvittämään mahdollisia ongelmia.

Julkaistujen tietojen hakeminen

Seuraavassa kuvatut toiminnot ovat käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai todentamista.

Ilmoitusten hakeminen

Voit hakea TED-sivustolla julkaistuja hankintailmoituksia monin eri kriteerein ja saada löytyneistä ilmoituksista tietoja hakukriteeriesi mukaisesti. Kyselyn muoto on sama kuin erikoishaussa.

Voit saada myös tiedon ilmoitusten määrästä kultakin maantieteelliseltä alueelta (NUTS-koodi) käyttämällä erityistä toimintoa. TED-sivusto luo näiden tietojen avulla Toimituspaikka-kartan.

Tarkempia tietoja on API-dokumentaatiossa.

Voit myös ladata XML-ilmoituksia isompina erinä TED-sivustolla. Yksi arkistokappale sisältää kunkin päivän tai kuukauden aikana julkaistut ilmoitukset.

Ilmoituksissa käytetyt XML-skeemat ja vastaavat dokumentaatiot ovat saatavana EU Vocabularies -sivustolla.

Osa TED-sivustolla julkaistujen ilmoitusten datasta on saatavana myös CSV-muodossa datajoukkona EU:n avoimen datan portaalissa.

Ilmoitusten eri muodot

XML-muotoisen ilmoituksen sisällön mukaan ilmoitus on saatavana HTML- tai PDF-muodossa ja määritetyllä kielellä.

Tarkempia tietoja on API-dokumentaatiossa.

EU:n toimielinten julkaistut tarjouspyynnöt

EU:n toimielinten tarjouspyynnöt ovat saatavana eTendering-verkkosivustolla.

Tarjouspyyntöjen perustiedot sisältävää luetteloa voidaan suodattaa seuraavin kriteerein:

 • hankintaviranomaisen nimi
 • tarjouspyynnön tila
 • kieli.

Tarkempia tietoja on PDF-muotoisessa API-dokumentaatiossa.

Ilmoitusten lähettäminen julkaistavaksi

Julkisen ja yksityisen sektorin toimijat (tässä yhteydessä "TED eSenders") voivat lähettää ilmoituksia julkaistavaksi TED-sivustolla käyttäen omia tietokoneohjelmiaan. Lisätietoa on Miten tulla TED eSender -käyttäjäksi -sivulla.

Tämä mahdollisuus on vain eSender-käyttäjillä ja käyttäjäksi rekisteröintiä hakeneilla. Todentaminen tapahtuu "Basic"-skeeman kautta HTTPS-suojauksella.

Lisätietoa eSender-käyttäjien käytettävissä olevista toiminnoista on eSentool Production API -dokumentaatiossa.

Tarjoamme samat toiminnot myös kahteen muuhun päätepisteeseen, jotta voimme tukea eSender-käyttäjän asemaa hakeneita seuraavissa toimissa:

 • TED-ilmoitusten julkaisemisen simulointi eSentool Simulation API -rajapinnan avulla käyttäen vastaavaa API-dokumentaatiota
 • TED-ilmoitusten julkaisemisen valtuuttaminen eSentool Qualification API -rajapinnan avulla käyttäen vastaavaa API-dokumentaatiota.

Integrointi hankintaprosessiin

Tarjoamme useita toimintoja, joilla sovelluksemme voidaan integroida osaksi laajempaa hankintaprosessia, kuten:

 • ilmoitusluonnosten luominen ja päivittäminen eNotices-sivustolla
 • ilmoista koskevien tietojen saaminen julkaisemisen aikana
 • ilmoituksen sanojen ja merkkien laskeminen ilmoituksessa.

Nämä toiminnot ovat toistaiseksi vain EU:n toimielinten käytössä. Käytettävissä on useampia todentamismenetelmiä.

Tarkempia tietoja on API-dokumentaatiossa.

Ajankohtaista

15.9.2019: TED-verkkosivuston haku-APIn uusi versio

TED-verkkosivuston haku-APIsta on saatavana uusi versio URL-etuliitteen "https://ted.europa.eu/api/v2.0" alaisuudessa. Uusi versio oli tarpeen, koska APIin oli tehtävä joitakin taaksepäin yhteensopimattomia muutoksia.

Muutokset

 • Kohdan "/api/latest" alaiset toiminnot on poistettu.
 • API-avain ei ole enää pakollinen.
 • Hakutulosten "ND"- ja "OJ"-kentät näkyvät nyt merkkijonona (eivätkä lukuina) viitaten niiden varsinaiseen sisältöön.

Parannukset

 • Uusi toiminto, joka tuottaa ilmoitusten määrän kultakin maantieteelliseltä alueelta (NUTS-koodi).
 • Parannuksia OpenAPI-dokumentaatiossa.