Õigusaktid ja kasulikud lingid

EL: avalike hangete alane poliitika
europa.eu/pol/singl/index_et.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Siseturg: avalikud hanked
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühm
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_et

IDABC: programm üleeuroopaliste e-valitsuse teenuste koostalitusvõimeliseks osutamiseks riiklikele haldusasutustele, ettevõtetele ja kodanikele

ec.europa.eu/idabc

VKEde portaal: sellest portaalist leiavad teavet Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: siseturu probleemide lahendamise võrgustik
https://ec.europa.eu/solvit/index_et.htm

Teie Euroopa – Ettevõtted: teistes riikides ettevõtlusega tegelemiseks
https://ec.europa.eu/youreurope/business/index_et.htm

e-CERTIS: dokumendid/sertifikaadid rahvusvaheliste hangete jaoks
e-CERTISest saab üksikasjalikku teavet sertifikaatide ja dokumentide kohta, mida tavaliselt nõutakse erinevate ELi riikide hankemenetlustes. See on suunatud kõigile, kes ELi riikides hangetega tegelevad. e-CERTIS aitab ettevõtjatel pakkumuse koostamisel kindlaks teha, millised tõendavad dokumendid vastavad välispakkumiskutses esitatud tõendusmaterjali nõuetele. See aitab tellijatel pakkumuste saamisel kindlaks teha ja ära tunda välispakkujate esitatud vorme ning seostada partnerriikide vormide sisu kohalike vormide omaga.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/about 

CEN: Euroopa Standardikomitee töötab Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna eesmärkide saavutamise nimel välja vabatahtlikke tehnilisi standardeid, mis edendavad vabakaubandust, töötajate ja tarbijate ohutust, võrkude koostalitlusvõimet, keskkonnakaitset, teadus- ja arendusprogrammide tulemuste kasutamist ning avalikke hankeid.
www.cen.eu

Võrgustik PLAN: riigihankeõiguse akadeemiline võrgustik (Procurement Law Academic Network)
www.planpublicprocurement.org

Euroopa avalike hangete teemalised seminarid, mida korraldab Euroopa Avaliku Halduse Instituut
https://www.eipa.eu/courses/ 

Rahastamis- ja hankeportaal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Euroopa ettevõtlusvõrgustik
Euroopa ettevõtlusvõrgustik pakub VKEdele nõu ja tuge rahvusvaheliseks laienemiseks ja innovatsiooniks. Sellel on ELis ja sellest väljaspool üle 500 partnerorganisatsiooni. 27 ELi riigis võrgustiku partnerite osutatavad teenused hõlmavad muu hulgas järgmist: teave ja nõuanded VKEdele avalikke hankeid käsitlevate eeskirjade kohta, teabe- ja teavitamisteenused hankevõimalustest ning rahvusvahelised partnerlusteenused. Teenused on tasuta.