Euroopa riigihanke

Poliitika

Euroopa riigihankepoliitikat kujundab siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat (DG GROWTH).

ELi riigihankeid käsitlevad direktiivid, mille peamised põhimõtted on läbipaistvus, avatud konkurents ja nõuetekohaselt toimiv menetlemine, hõlmavad pakkumisi, mille puhul eeldatakse, et nende maksumus on suurem kui teatav künnis. Need on loodud, et saavutada konkurentsivõimeline, avatud ja hästi reguleeritud riigihanketurg – mis on väga oluline avaliku sektori rahaliste vahendite otstarbekohaseks kasutamiseks.

Euroopa Liidu Teataja lisa

Kõik riigihanked, mis ületavad teatud hankemaksumust, tuleb avaldada Euroopa Liidu Teataja lisas (ELT S-seeria) ja kõikjal ELis.

Euroopa Liidu Teataja S-seeria on kättesaadav ainult elektroonilisel kujul ja see on juurdepääsetav TEDi veebisaidil. TEDile juurdepääs on tasuta.

Lisaks jooksvatele pakkumistele võimaldab TEDi andmebaas juurdepääsu S-seeria arhiividele kõigis ELi keeltes. Ühtne otsinguliides võimaldab kasutajal valida või sisestada mitmekordseid otsingukriteeriume, kaasa arvatud geograafilised andmed, dokumendi liik, lepingu laad, võtmesõnad ja muu.

Künnised

Hankemaksumuse künnised, millest kõrgema pakkumise kutse tuleb avaldada igal pool ELis, on ära toodud ELi direktiivides. Järgnev tabel annab teavet lepingu laadi, maksumuse (künniste) ja kõnealuste ELi direktiivide kohta.

Lepingu laad Künnis
Riiklikud ehitustöölepingud 5 350 000 EUR
Teenuslepingud 139 000 EUR
Teenuslepingud 139 000 EUR
Kõik muud vee-, energeetika- ja transpordisektori tarned ja teenused 428 000 EUR

Üksikasjalikumat teavet künniste kohta leiab siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi (DG GROWTH) lehelt.

Mida me avaldame

Hangete tellijateks on keskvalitsus, kohalikud või piirkondlikud omavalitsused, avalik-õiguslikud isikud või ühest või enamast nimetatud omavalitsusest või avalik-õiguslikust isikust koosnevad ühendused.

Igal aastal avaldavad ELi ametiasutused tarnelepinguid ja riiklikke ehitustöölepinguid, mille väärtus on umbes 300 biljonit EUR. Iga päev avaldab Teataja lisa üle 1000 pakkumise, milles on pakkumise kutsed järgmistest valdkondadest:

  • Riiklike ehitustööde, hangete ja teenuste lepingud kõikidest ELi liikmesriikidest.
  • Kommunikatsioonilepingud (veemajandus-, energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektorid).
  • Riigihanked ELi institutsioonidest.
  • Välisabi ja Euroopa Arengufondi lepingud (AKV riigid).
  • Phare, Tacise ja teised lepingud Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest.
  • Euroopa Investeerimispanga (EIP), Euroopa Keskpanga (EKP) ja Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga (EBRD) rahastatud projektid.
  • Lepingud Euroopa Majandusruumist (Norrast, Islandilt ja Liechtensteinist).
  • Riigihankeid käsitleva lepinguga vastavuses olevad lepingud Šveitsist, mis on sõlmitud üldise tolli ja kaubanduskokkuleppe (GATT) / Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames;
  • Euroopa majanduslikke huvigruppe (EEIG) puudutavad teated.
  • Lennuteenuseid puudutavad riiklikud lepingud.