Arendajatele

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus pakub mitmeid rakendusliideseid (API), mis on seotud TEDi ja Euroopa riigihangetega.

Need APId võimaldavad teil:

enlightened Juhime teie tähelepanu sellele, et kuigi Euroopa Liidu Väljaannete Talitus pakub nendele APIdele juurdepääsu, ei paku me nende kasutamisel vajaminevat tehnilist tuge.

Üldine teave

Meie APIde registreerimisnõuded ja autentimismehhanismid on sõltuvalt kasutusest ja kavandatud sihtrühmast erinevad. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge individuaalsete APIde kirjeldustega.

Meie APId järgivad RESTi-laadseid põhimõtteid ja kasutavad standardseid HTTP vastuse koode. Päringutes ja vastustes sisalduvad andmed on esitatud JSONis. Peaaegu kõigi APIde puhul pakume struktureeritud kirjeldust, kasutades OpenAPI spetsifikatsiooni versiooni 2.0 (Swagger).

Kui teate XML-sisu sisaldub JSONi lastis, kodeeritakse see Base64 süsteemis ja seda töödeldakse stringina. Sellega välditakse probleeme tähemärkidega, millel on JSONis konkreetne tähendus (jutumärgid, komad jne).

Versioonimine

Kui teeme muudatuse, mis ei ole tagasiühilduv, loome uue versiooni. Versioon on kuvatud igas URLis, näiteks „/v2/...“.

Järgmisi muudatusi peetakse tagasiühilduvateks:

 • uute API toimingute lisamine;
 • uute valikuliste sisendparameetrite lisamine (JSONis või päringustringis) olemasolevatele API meetoditele;
 • uute JSONi atribuutide lisamine olemasolevatesse API vastustesse;
 • atribuutide järjestuse muutmine olemasolevates API vastustes.

Allpool jaotises Viimased uudised kirjeldatakse kõiki meie APide viimaseid muudatusi.

Soovitused kliendi rakendamiseks

Pidades silmas eespool kirjeldatud ühilduvuspõhimõtteid, veenduge kliendi rakendamisel, et vastustes sisalduvaid ootamatuid välju eiratakse. Väljade järjestus ei ole JSONis usaldusväärne.

Iga meie APIdele esitatav HTTP päring peab sisaldama päist „Kasutajaagent“. Palun täpsustage selle päise väärtust võimalikult täpselt, et aidata meil võimalikke probleeme lahendada.

Avaldatud andmete hankimine

Siin kirjeldatud toiminguid saate teha ilma registreerimise või autentimiseta.

Teadete otsimine ja leidmine

Veebisaidil TED avaldatud hanketeadete otsimiseks ja teie kriteeriumidele vastavate teadete kohta konkreetse teabe saamiseks võite kasutada erinevaid kriteeriume. See kujutab endast ekspertotsingut.

Samuti võite konkreetse toimingu abil jõuda iga geograafilist piirkonda (NUTS-kood) käsitlevate teadete arvuni. Veebisait TED kasutab seda teavet, et luua „Tarnekoha“ kaart.

Üksikasjalikum teave on esitatud API dokumentatsioonis.

Samuti võite TEDi veebisaidil kasutada XML-vormingus teadete massallalaadimise võimalust. Üks arhiiv sisaldab kõiki teateid iga päeva ja kuu kohta.

Teadete puhul kasutatavad XML-skeemid ja seotud dokumentatsioon on kättesaadavad veebilehel EU Vocabularies.

TEDi veebisaidil avaldatud teadetest pärinevate andmete alamhulk on kättesaadav ka CSV-vormingus (komaeraldusega väärtused), täpsemalt andmekogumina ELi avatud andmete portaalis.

Teadete vaatamine eri vormingutes

Sõltuvalt teate XML-vormingus sisust, võite teate saada HTML- või PDF-vormingus ning konkreetses keeles.

Üksikasjalikum teave on esitatud API dokumentatsioonis.

ELi institutsioonide avaldatud pakkumiskutsed

Võite saada nimekirja ELi institutsioonide pakkumiskutsetest, mis on avaldatud veebisaidil eTendering.

Nimekirja, mis sisaldab põhiteavet iga pakkumiskutse kohta, saab filtreerida järgmise abil:

 • hankija nimi;
 • pakkumiskutse staatus;
 • keel.

Üksikasjalikum teave on esitatud API dokumentatsioonis (PDF).

Teadete saatmine avaldamiseks

Pakume toiminguid, mis võimaldavad avaliku või erasektori asutustel, mida teatakse nime all TED eSenders (TEDi e-saatjad), esitada TEDi veebisaidil avaldamiseks mõeldud teateid oma tarkvarasüsteemide kaudu. Vaadake meie lehekülge selle kohta, kuidas saada TED eSenderiks.

Juurdepääs nendele toimingutele on ainult eSenderitel ja neil, kes on selleks saamist taotlenud. Autentimine toimub põhiskeemi vahendusel, mis on turvatud HTTPSi kaudu.

Vaadake eSentool Production API dokumentatsiooni, kus on esitatud üksikasjad toimingute kohta, mida eSenderid saavad TEDi veebisaidil teadete avaldamiseks teha.

Kandidaatide toetamiseks eSenderi protsessis, pakume samu operatsioone kahe muu sisendpunkti jaoks:

 • simuleerida teadete avaldamist TEDi veebisaidil, kasutades eSentool Simulation APIt ja seotud API dokumentatsiooni;
 • kvalifitseeruda TEDi veebisaidil teadete avaldamiseks, kasutades eSentool Simulation APIt ja seotud API dokumentatsiooni.

Integreerimine hankeprotsessi

Pakume mitmesuguseid toiminguid, mis võimaldavad integreerida meie rakendusi laiemasse hankeprotsessi, sealhulgas:

 • teate kavandi koostamine või ajakohastamine rakenduses eNotices;
 • teate kohta teabe hankimine avaldamise ajal;
 • teates kasutatud sõnade ja tähemärkide arvu kindlaksmääramine.

Praegu on juurdepääs nendele toimingutele üksnes ELi institutsioonidel. Kasutusel on mitmesugused autentimismehhanismid.

Üksikasjalikum teave on esitatud API dokumentatsioonis.

Viimased uudised

15/09/2019: TEDi veebisaidi otsingu API uus versioon

TEDi veebisaidi otsingu API uus versioon on nüüd kättesaadav URLi-eesliite „https://ted.europa.eu/api/v2.0“ all. Uus versioon oli vajalik, sest pidime tegema muudatusi, mis ei ole tagasiühilduvad.

Muudatused

 • „/api/latest“ all olevad toimingud on eemaldatud.
 • API võti ei ole enam nõutav.
 • Otsingutulemuste väljad „ND“ ja „OJ“ on nüüd tähistatud stringina (täisarvu asemel), mis kajastab nende tegelikku sisu.

Täiustused

 • Uus toiming iga geograafilist piirkonda (NUTS-kood) käsitlevate teadete arvu leidmiseks.
 • Mitmed täiustused OpenAPI dokumentatsioonis.