Τυποποιημένα έντυπα για δημόσιες συμβάσεις

Δημοσίευση στην ΕΕ S

Για να διευκολυνθεί η επίσημη δημοσίευση από την ΕΕ των δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε τυποποιημένα έντυπα σύμφωνα με τις διάφορες νομικές βάσεις της ΕΕ για τη δημοσίευση δημόσιων συμβάσεων.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ είναι αρμόδια για την επίσημηδημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στη σειρά S της ΕΕ μέσω του TED.
Για τη δημοσίευση στο TED, οι φορείς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ μπορούν να στέλνουν τα δεδομένα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις (προκηρύξεις) μέσω της εφαρμογής μας eNotices, ή μέσωμιας πλατφόρμας eSender της επιλογής τους.

Γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά αρχεία XML με τον επίσημο μορφότυπο του TED. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο EU Vocabularies ο οποίος παρέχει πρόσβαση σε λεξιλόγια τα οποία διαχειρίζονται τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Πρόκειται για λεξιλόγια ελεγχόμενων τιμών, συστήματα μεταδεδομένων, οντολογίες, μοντέλα δεδομένων, κ.λπ.

Έντυπα σε PDF

Ενημερωτικά, θα βρείτε παρακάτω όλα τα τυποποιημένα έντυπα,
καθώς και τη νομική βάση για κάθε ένα από αυτά.
Για να τροποποιήσετε μια ήδη δημοσιευμένη προκήρυξη, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το ειδικό έντυπο «Κοινοποίηση αλλαγών ή πρόσθετων πληροφοριών» (οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό».

#

Νομική βάση

Έντυπα

1

2014/24/EU

Προκαταρκτική προκήρυξη

2

2014/24/EU

Προκήρυξη σύμβασης

3

2014/24/EU

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

4

2014/25/EU

Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη – υπηρεσίεςς κοινής ωφέλειας

5

2014/25/EU

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

6

2014/25/EU

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

7

2014/25/EU

Σύστημα προεπιλογής – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

8

2014/24/EU

Ανακοίνωση σχετικά με το προφίλ αγοραστή

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Αποτελέσματα διαγωνισμού μελετών

2014/25/EU

14

-

Προκήρυξη για τροποποιήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες

15

2014/23/EU

Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Προκαταρκτική προκήρυξη για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

17

2009/81/EC

Προκήρυξη σύμβασης για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

18

2009/81/EC

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

     
19 2009/81/EC Προκήρυξη υπεργολαβίας
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Ανακοίνωση τροποποίησης
21 2014/24/EU Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες – δημόσιες συμβάσεις
22 2014/25/EU Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες – υπηρεσίες κοινής ωφελείας

23

2014/23/EU

Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες – παραχωρήσεις

24

2014/23/EU

Προκήρυξη σύμβασης παραχώρησης

25

2014/23/EU

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης

T1

Κανονισμός 1370/2007 – Δημόσιες επιβατικές μεταφορές, σιδηροδρομικές και οδικές

Προκαταρκτική προκήρυξη για σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

T2

Κανονισμός 1370/2007 – Δημόσιες επιβατικές μεταφορές, σιδηροδρομικές και οδικές

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας