Αποστολή ηλεκτρονικών προκηρύξεων

Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ΕΕ S μέσω του ιστοτόπου TED εντός πέντε ημερών μετά την παραλαβή τους από την Υπηρεσία Εκδόσεων.

Οι προκηρύξεις που υποβάλλονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μεταφράζονται εξ ολοκλήρου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δημοσιεύονται εντός 7 ή 12 ημερών, ανάλογα με την έκτασή τους.
 

Συμπλήρωση επιγραμμικών εντύπων ή αποστολή αρχείων XML;

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους υποβάλλονται οι προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων ώστε να δημοσιευτούν σε δομημένο ηλεκτρονικό μορφότυπο:
 

Αυτός ο τρόπος συνιστάται για τους φορείς ανάθεσης που χρειάζεται να δημοσιεύουν μόνο έναν μικρό αριθμό προκηρύξεων ετησίως  

 

Στους τυπικούς eSender περιλαμβάνονται εθνικές επίσημες εφημερίδες, φορείς ανάθεσης που αποστέλλουν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών προκηρύξεων, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που ενεργούν για λογαριασμό «φορέων ανάθεσης», καθώς και σχεδιαστές του λογισμικού eProcurement