Νομοθεσία και χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΕΕ: Πολιτική περί δημοσίων συμβάσεων
europa.eu/pol/singl/index_el.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά: Δημόσιες συμβάσεις
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: Διαλειτουργική παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
ec.europa.eu/idabc

Πύλη των ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις): πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης

ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά
ec.europa.eu/solvit/site/index_el.htm

Οι ευρω-επιχειρήσεις σας: για τη διεκπεραίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κάποια άλλη χώρα.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm

e-CERTIS: έγγραφα / πιστοποιητικά για διεθνείς διαγωνισμούς
Το e-CERTIS παρέχει αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που συνήθως ζητούνται στο πλαίσιο διαγωνισμών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων στις διάφορες χώρες της ΕΕ. Απευθύνεται σε φορείς της ημεδαπής. Βοηθά τους οικονομικούς φορείς να προσδιορίσουν, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τα αποδεικτικά έγγραφα που πληρούν τους όρους των αποδείξεων που ζητούνται στο πλαίσιο ορισμένης αλλοδαπής πρόσκλησης σε διαγωνισμό. Ομοίως, βοηθά τις αναθέτουσες αρχές, κατά την εξέταση των προσφορών που τους υποβλήθηκαν, να προσδιορίσουν και να αναγνωρίσουν τα έντυπα που υπέβαλαν οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, και να συσχετίσουν το περιεχόμενο των εντύπων των χωρών-εταίρων με το αντίστοιχο ημεδαπό.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_el.htm

CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης συμβάλλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με ευαγή τεχνικά πρότυπα τα οποία προωθούν την ελευθεροποίηση των συναλλαγών, την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, την προστασία του περιβάλλοντος, την εκμετάλλευση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και τις δημόσιες συμβάσεις.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30