Νομοθεσία και χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΕΕ: Πολιτική περί δημοσίων συμβάσεων
europa.eu/pol/singl/index_el.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά: δημόσιες συμβάσεις
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

Ειδική ομάδα για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_el

IDABC: διαλειτουργική παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες.
ec.europa.eu/idabc

Πύλη των ΜΜΕ: πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά
ec.europa.eu/solvit/site/index_el.htm

Η Ευρώπη σου – Επιχειρήσεις: διεκπεραίωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε άλλη χώρα.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm

e-CERTIS: έγγραφα / πιστοποιητικά για διεθνείς διαγωνισμούς
Το e-CERTIS παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που συνήθως ζητούνται στο πλαίσιο διαγωνισμών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων στις διάφορες χώρες της ΕΕ. Απευθύνεται σε εθνικούς φορείς. Βοηθά τους οικονομικούς φορείς να βρίσκουν τα δικαιολογητικά που παρέχουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών ξένων χωρών. Ομοίως, βοηθά τις αναθέτουσες αρχές, κατά την εξέταση των προσφορών που τους υποβάλλονται, να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τα έντυπα που υποβάλλουν οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, και να συσχετίζουν τα δικαιολογητικά που εκδίδουν χώρες-εταίροι με τα δικαιολογητικά της χώρας τους.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/about 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN): η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης συμβάλλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με προαιρετικά τεχνικά πρότυπα, τα οποία προωθούν τις ελεύθερες συναλλαγές, την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και τις δημόσιες συμβάσεις.
www.cen.eu

Δίκτυο PLAN: ακαδημαϊκό δίκτυο για τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων
www.planpublicprocurement.org

Σεμινάρια για την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
https://www.eipa.eu/courses/ 

Διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Enterprise Europe Network
Το δίκτυο Enterprise Europe Network παρέχει στις ΜΜΕ συμβουλές και στήριξη με στόχο την ανάπτυξή τους σε διεθνές επίπεδο και την καινοτομία. Διαθέτει πάνω από 500 οργανισμούς-εταίρους εντός και εκτός ΕΕ. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταίροι του δικτύου στις 27 χώρες της ΕΕ περιλαμβάνουν πληροφορίες και συμβουλές προς τις ΜΜΕ σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, πληροφορίες/προειδοποιήσεις για προσκλήσεις υποβολής προσφορών και υπηρεσίες διεθνούς συνεργασίας. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν.