Πώς μπορεί κάποιος να γίνει eSender της TED

Το να γίνει κάποιος eSender του TED είναι μια διαδικασία τριών φάσεων, η οποία συνίσταται στην αποδοχή του σχεδίου σας, τη δοκιμή και τη συμμόρφωση των αρχείων XML που αποστέλλονται προς δημοσίευση, προς τα πρότυπα που καθορίζονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων. Η Υπηρεσία Εκδόσεων παρέχει στους υπεύθυνους ανάπτυξης λογισμικού σχήματα XML και αναλυτική τεκμηρίωση για να υποστηρίξει τη δημιουργία δικών τους εφαρμογών.

Επισκόπηση των φάσεων δοκιμής

Θα χρειαστείτε περίπου ένα μήνα για καθεμία από τις φάσεις δοκιμής. Θα σταλεί αναφορά με λεπτομερή ανάλυση για τις δοκιμαστικές προκηρύξεις σας. Θα πρέπει να επικυρώσετε όλα τα αρχεία XML πριν από τη διαβίβασή τους. Η Υπηρεσία Εκδόσεων παρέχει επιγραμμικό πρόγραμμα προβολής/συντακτικό αναλυτή για τις δοκιμές των προκηρύξεων σε μορφή XML. Εάν σκοπεύετε να αποστέλλετε προκηρύξεις για λογαριασμό αναθετουσών αρχών, είναι πολύ σημαντικό οι προκηρύξεις αυτές να μην αποστέλλονται και από τις αρχές κατακύρωσης και από τον eSender του TED. Τούτο είναι απαραίτητο για την αποφυγή διπλοτύπων.

Διαδικασίες και εγγραφή

Παρακαλείστε κατ' αρχήν να διαβάσετε τα έγγραφα που περιγράφουν τις γενικές και διοικητικές διαδικασίες. Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται στα αγγλικά στο TED eSenders Workspace. Εκεί, θα βρείτε επίσης τα τεχνικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων σχημάτων XML, καθώς και το έντυπο εγγραφής eSender. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης των eSender του TED (TED eSenders Support) στη διεύθυνση simap@publications.europa.eu για περαιτέρω πληροφορίες.