Ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις

Πολιτικές

Οι πολιτικές για τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROWTH).

Οι οδηγίες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων οι οποίες έχουν ως βασικές αρχές τη διαφάνεια, τον ανοικτό διαγωνισμό και την υγιή διαδικαστική διαχείριση, καλύπτουν διαγωνισμούς των οποίων η αξία αναμένεται να ξεπερνά ένα ορισμένο ανώτατο όριο. Έχουν συνταχθεί με σκοπό την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής, ανοικτής και αποτελεσματικά ρυθμιζόμενης αγοράς στον τομέα των συμβάσεων - κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες για τη σωστή χρήση των δημοσίων κεφαλαίων.

Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί για συμβάσεις που υπερβαίνουν συγκεκριμένες συμβασιακές αξίες πρέπει να δημοσιεύονται στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά S, Επίσημη Εφημερίδα S ή ΕΕ S) και να δημοσιεύονται σε όλη την ΕΕ.

Η Επίσημη Εφημερίδα S διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο του TED. Η πρόσβαση στο TED είναι δωρεάν.

Εκτός από τους τρέχοντες διαγωνισμούς, η βάση δεδομένων του TED επιτρέπει την πρόσβαση στα αρχεία της σειράς S σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Μια ενιαία διεπαφή αναζήτησης επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει ή να εισάγει πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών δεδομένων, τύπου εγγράφου, τύπου σύμβασης, λέξεων-κλειδιών και άλλων.

Ανώτατα όρια

Τα ελάχιστα όρια συμβατικής αξίας άνω των οποίων μια πρόσκληση υποβολής προσφορών πρέπει να δημοσιεύεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζονται στις κοινοτικές οδηγίες. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες για τον τύπο της σύμβασης, τη συμβατική αξία (ελάχιστα όρια) και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

Τύπος της σύμβασης Ελάχιστο όριο
Συμβάσεις δημοσίων έργων 5 350 000 EUR
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 139 000 EUR
Συμβάσεις προμηθειών 139 000 EUR
Όλες οι λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες στους τομείς των υδάτων, της ενέργειας και των μεταφορών 428 000 EUR

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα ανώτατα όρια διατίθενται στη σελίδα της ΓΔ Growth.

Οι δημοσιεύσεις μας

Οι αναθέτουσες αρχές των διαγωνισμών είναι κεντρικές κυβερνήσεις, τοπικές ή περιφερειακές αρχές, φορείς δημοσίου δικαίου ή ενώσεις που αποτελούνται από μία ή περισσότερες από τις εν λόγω αρχές ή φορείς δημοσίου δικαίου.

Κάθε χρόνο δημοσιεύονται από δημόσιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκηρύξεις προμηθειών και δημοσίων έργων αξίας περίπου 300 000 000 000 EUR. Καθημερινά, το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας δημοσιεύει περισσότερες από 1 000 προκηρύξεις που περιλαμβάνουν προσκλήσεις υποβολής προσφορών στους ακόλουθους τομείς:

  • Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
  • Συμβάσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας (για τους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών).
  • Δημόσιες συμβάσεις από θεσμικά όργανα της ΕΕ.
  • Συμβάσεις εξωτερικής βοήθειας και Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (χώρες ΑΚΕ).
  • Προγράμματα Phare, Tacis και άλλες συμβάσεις από τα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.
  • Σχέδια που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).
  • Συμβάσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).
  • Συμβάσεις δυνάμει της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ), που συνάφθηκε στο πλαίσιο της γενικής συμφωνίας δασμών και εμπορίου/του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), από την Ελβετία.
  • Προκηρύξεις που αφορούν ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ).
  • Δημόσιες συμβάσεις για αεροπορικές υπηρεσίες.