Η γωνιά του προγραμματιστή

Η Υπηρεσία Εκδόσεων παρέχει μια σειρά διεπαφών προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών (API) που έχουν σχέση με τον ιστότοπο TED και τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις.

Οι API σάς δίνουν τη δυνατότητα:

enlightened Πρέπει να γνωρίζετε ότι, παρόλο που η Υπηρεσία Εκδόσεων παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις API, δεν εξασφαλίζει τεχνική υποστήριξη για τη χρήση τους.

Γενικές πληροφορίες

Οι προϋποθέσεις καταχώρισης και οι μηχανισμοί ταυτοποίησης των API ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Διαβάστε την περιγραφή των επιμέρους API για λεπτομέρειες.

Οι API μας ακολουθούν αρχές παρόμοιες με εκείνες του REST και χρησιμοποιούν τυποποιημένους κωδικούς απόκρισης HTTP. Τα στοιχεία των αιτήσεων και των αποκρίσεων έχουν μορφή JSON. Για όλες σχεδόν τις API, παρέχουμε δομημένη περιγραφή με χρήση της έκδοσης 2.0 της προδιαγραφής OpenAPI (γνωστή και ως «Swagger»).

Όταν το περιεχόμενο XML μιας προκήρυξης περιλαμβάνεται σε ωφέλιμο φορτίο JSON, κωδικοποιείται σε Base64 και αντιμετωπίζεται ως συμβολοσειρά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τυχόν προβλήματα με χαρακτήρες που έχουν συγκεκριμένη σημασία στο JSON (εισαγωγικά, κόμμα κ.λπ.)

Δημιουργία εκδόσεων

Όταν επιφέρουμε μεταβολή ασύμβατη με παλαιότερες εκδόσεις, δημιουργούμε μια νέα έκδοση. Η έκδοση εμφανίζεται σε κάθε URL, για παράδειγμα «/v2/...».

Οι ακόλουθες αλλαγές θεωρούνται συμβατές με παλαιότερες εκδόσεις:

 • προσθήκη νέων λειτουργιών API
 • προσθήκη νέων προαιρετικών παραμέτρων εισόδου (στο JSON ή στη συμβολοσειρά ερωτήματος) στις υφιστάμενες μεθόδους API
 • προσθήκη νέων ιδιοτήτων JSON σε υφιστάμενες αποκρίσεις API
 • αλλαγή της σειράς ιδιοτήτων σε υφιστάμενες αποκρίσεις API.

Στην ενότητα «Τελευταίες ειδήσεις» παρακάτω περιγράφονται όλες οι τελευταίες αλλαγές στις API μας.

Συστάσεις για την εγκατάσταση προγράμματος-πελάτη

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πολιτικής όσον αφορά τη συμβατότητα, κατά την εγκατάσταση ενός προγράμματος-πελάτη, βεβαιωθείτε ότι τα τυχόν μη αναμενόμενα πεδία στις αποκρίσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη σειρά πεδίων στο JSON.

Κάθε αίτηση HTTP που υποβάλλεται στις API μας πρέπει να έχει την κεφαλίδα «User-Agent» (Παράγοντας-χρήστης). Πρέπει να προσδιορίζετε την τιμή γι’ αυτή την κεφαλίδα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε να μας βοηθάτε να εξετάζουμε ενδεχόμενα ζητήματα.

Ανάκτηση δημοσιευμένων δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ χωρίς εγγραφή ή ταυτοποίηση.

Αναζήτηση και ανάκτηση προκηρύξεων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορα κριτήρια για να αναζητήσετε προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο TED και να ανακτήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες για προκηρύξεις που αντιστοιχούν στα κριτήριά σας. Το ερώτημα αναζήτησης είναι αυτό που χρησιμοποιείται για την εξειδικευμένη αναζήτηση.

Μπορείτε επίσης να λάβετε τον αριθμό των προκηρύξεων για κάθε γεωγραφική περιοχή (κωδικός NUTS) μέσω συγκεκριμένης λειτουργίας. Ο ιστότοπος TED χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει τον χάρτη για τον «Τόπο παράδοσης».

Για λεπτομέρειες, βλ. την τεκμηρίωση API.

Μπορείτε επίσης να τηλεφορτώσετε μαζικά προκηρύξεις σε μορφότυπο XML από τον ιστότοπο TED. Ένα μοναδικό αρχείο περιέχει όλες τις προκηρύξεις για κάθε ημέρα και κάθε μήνα.

Τα σχήματα XML που χρησιμοποιούνται για τις προκηρύξεις και τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο EU Vocabularies.

Ένα υποσύνολο δεδομένων από τις προκηρύξεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο TED διατίθεται επίσης σε αρχεία CSV (τιμές διαχωρισμένες με κόμματα) ως σύνολο δεδομένων στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ.

Εμφάνιση προκηρύξεων σε διάφορους μορφότυπους

Με βάση το περιεχόμενο μιας προκήρυξης σε μορφότυπο XML, μπορείτε να λάβετε την προκήρυξη σε μορφότυπο HTML ή PDF και σε συγκεκριμένη γλώσσα.

Για λεπτομέρειες, βλ. την τεκμηρίωση API.

Δημοσιευμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Μπορείτε να λάβετε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατάλογο προσκλήσεων υποβολής προσφορών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο eTendering.

Ο κατάλογος, ο οποίος παρέχει βασικές πληροφορίες για κάθε πρόσκληση, μπορεί να φιλτράρεται με βάση τα εξής:

 • ονομασία της αναθέτουσας αρχής
 • καθεστώς της πρόσκλησης
 • γλώσσα.

Για λεπτομέρειες, βλ. τα έγγραφα τεκμηρίωσης API σε PDF.

Αποστολή προκηρύξεων προς δημοσίευση

Σας παρέχουμε λειτουργίες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, γνωστούς ως «TED eSender», να υποβάλλουν προκηρύξεις για δημοσίευση στον ιστότοπο TED μέσω των δικών τους λογισμικών συστήματος. Δείτε τη σελίδα μας «Πώς μπορείτε να γίνετε πάροχος υπηρεσιών «TED eSender».

Η πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες περιορίζεται στους παρόχους υπηρεσιών eSender και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για να γίνουν πάροχοι υπηρεσιών eSender. Η ταυτοποίηση γίνεται μέσω του βασικού συστήματος ταυτοποίησης που προστατεύεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες που αφορούν την υποβολή προκηρύξεων από τους παρόχους υπηρεσιών eSender προς δημοσίευση στον ιστότοπο TED θα βρείτε στην τεκμηρίωση API για το eSentool Production.

Εξασφαλίζουμε επίσης τις ίδιες λειτουργίες σχετικά με 2 άλλα σημεία εισόδου προς υποστήριξη της διαδικασίας για τους υποψήφιους παρόχους υπηρεσιών eSender:

 • για να παρέχεται η δυνατότητα προσομοίωσης της δημοσίευσης προκηρύξεων στον ιστότοπο TED, με χρήση της API eSentool Simulation με την αντίστοιχη τεκμηρίωση API
 • για να παρέχεται η έγκριση της δημοσίευσης προκηρύξεων στον ιστότοπο TED, με χρήση της API eSentool Qualification με τη βοήθεια της αντίστοιχης τεκμηρίωσης API.

Ενσωμάτωση στη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων

Παρέχουμε διάφορες λειτουργίες χάρη στις οποίες οι εφαρμογές μας μπορούν να ενσωματωθούν στην ευρύτερη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εξής:

 • δημιουργία ή επικαιροποίηση σχεδίου προκήρυξης στο eNotices
 • λήψη πληροφοριών σχετικά με προκήρυξη κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης
 • προσδιορισμός του αριθμού των λέξεων και των χαρακτήρων σε μια προκήρυξη.

Επί του παρόντος, μόνο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις λειτουργίες. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί ταυτοποίησης.

Για λεπτομέρειες, βλ. την τεκμηρίωση API.

Τελευταίες ειδήσεις

15/09/2019: Νέα έκδοση της API αναζήτησης στον ιστότοπο TED

Μια νέα έκδοση της API αναζήτησης στον ιστότοπο TED είναι πλέον διαθέσιμη, με το πρόθεμα URL «https://ted.europa.eu/api/v2.0». Η νέα έκδοση ήταν αναγκαία διότι έπρεπε να πραγματοποιήσουμε ορισμένες αλλαγές μη συμβατές με παλαιότερες εκδόσεις.

Αλλαγές

 • Καταργήθηκαν οι λειτουργίες με τα χαρακτηριστικά «/api/latest».
 • Δεν απαιτείται πλέον το API key.
 • Τα πεδία αναζήτησης «ND» και «ΕΕ» στα αποτελέσματα αναζήτησης αναφέρονται τώρα ως συμβολοσειρά (αντί για ακέραιοι αριθμοί), που αντικατοπτρίζει το πραγματικό τους περιεχόμενο.

Βελτιώσεις

 • Νέα λειτουργία για την ανάκτηση του αριθμού των προκηρύξεων για κάθε γεωγραφική περιοχή (κωδικός NUTS).
 • Διάφορες βελτιώσεις στα έγγραφα τεκμηρίωσης OpenAPI.