Η γωνιά του προγραμματιστή

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι διεπαφές προγραμματισμού των διαδικτυακών εφαρμογών του TED  (API) που προσφέρονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων. Η τεκμηρίωση διατίθεται μέσω της διεπαφής χρήστη Swagger ή σε μορφή εγγράφων PDF.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Εκδόσεων παρέχει πρόσβαση στις API του TED, αλλά δεν παρέχει περαιτέρω τεχνική υποστήριξη σε σχέση με τη χρήση αυτών των API.

Χρήστες

Περιγραφή

Προαπαιτούμενα

Πρωτόκολλο

API του TED για οποιονδήποτε χρήστη

Η TED Notice Viewer API προορίζεται για όλους τους χρήστες που επιθυμούν να προσκομίσουν κάποια προκήρυξη σε μορφή PDF ή HTML.

Αυτή η API επιτρέπει πολλαπλές λειτουργίες μόνο για ανάγνωση ως προς την απεικόνιση των προκηρύξεων στο TED.

Δεν απαιτείται έγκριση

REST 

Η TED Website API προορίζεται για όλους τους χρήστες που επιθυμούν να λάβουν δεδομένα των προκηρύξεων.

Αυτή η API επιτρέπει πολλαπλές λειτουργίες μόνο για ανάγνωση ως προς τα δεδομένα του ιστοτόπου TED.
 

Η ΑΡΙ KEY είναι προαιρετική με τη νέα έκδοση

REST

TED API για eSender

Η eSentool API – Production επιτρέπει πολλαπλές λειτουργίες ώστε οι eSenders να υποβάλλουν προκηρύξεις προς δημοσίευση στον ιστότοπο TED.

eSender ID

REST

TED API για υποψήφιους που επιθυμούν να γίνουν eSender

Η eSentool API – Qualification επιτρέπει πολλαπλές λειτουργίες ώστε οι υποψήφιοι eSender να λαμβάνουν τη σχετική έγκριση και, στη συνέχεια, να υποβάλλουν προκηρύξεις προς δημοσίευση στον ιστότοπο TED.

eSender ID

REST

Η eSentool API – Simulation επιτρέπει πολλαπλές λειτουργίες ώστε οι υποψήφιοι eSender να προσομοιώνουν τη δημοσίευση προκηρύξεων στον ιστότοπο TED.

eSender ID

REST

TED API για θεσμικά όργανα της ΕΕ

eTendering CfT List Service Απλή υπηρεσία στον ιστότοπο eTendering η οποία παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με δημοσιευμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο να παρέχει στις αναθέτουσες αρχές τη δυνατότητα να αναρτούν στους ιστοτόπους τους πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που υποβάλλουν.

Επίσημος λογαριασμός του θεσμικού οργάνου της ΕΕ

HTTP/GET

TED API for EU Institutions Η API προορίζεται για τη ΓΔ GROW και το JRC.

Ειδικά διαπιστευτήρια

REST