Κωδικοποιημένα δεδομένα για την αναζήτηση προκηρύξεων στο TED

Τελευταία ενημέρωση στις 21/12/2018

Τα ακόλουθα κωδικοποιημένα δεδομένα παρέχονται μαζί με τις προκηρύξεις στο TED ώστε να διευκολύνονται οι αναζητήσεις. Παρότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις ίδιες τις προκηρύξεις, ορισμένα εξ αυτών προέρχονται από προκαθορισμένο κατάλογο κωδικών. Παρακάτω παρατίθεται ο κατάλογος κωδικοποιημένων δεδομένων. Στην περίπτωση προκαθορισμένου καταλόγου κωδικών, παρέχεται xml το οποίο παρουσιάζει τις διάφορες αντιστοιχίσεις που χρησιμοποιούνται ανά σχήμα και εφαρμογές. Οι φάκελοι αυτοί παρέχονται ως συμπληρωματικές πληροφορίες.

Τίτλος πεδίου

Περιγραφή

Κατάλογος κωδικών που χρησιμοποιείται

Κωδικός σε κωδικοποιημένα δεδομένα και εξειδικευμένη αναζήτηση

Τίτλος στη μάσκα αναζήτησης

Τίτλος στην εξειδικευμένη

αναζήτηση

Τίτλος

Τίτλος της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης

 

TI

   

Αριθμός εγγράφου

Αριθμός εγγράφου TED

 

ND

Αριθμός εγγράφου

Αριθμός εγγράφου

Ημερομηνία δημοσίευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED

 

PD

Ημερομηνία δημοσίευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης

ΕΕ S

Αριθμός συμπληρώματος της επίσημης εφημερίδας όπου δημοσιεύεται η προκήρυξη

 

OJ

Αριθμός έκδοσης

Αριθμός έκδοσης

Τόπος

Η πόλη όπου εδρεύει η αρχή / ο φορέας ανάθεσης

 

TW

Τόπος

 

Ονομασία αρχής

Ονομασία της αρχής / του φορέα ανάθεσης

 

AU

Ονομασία αρχής

 Ονομασία αρχής

Κεφαλίδα

Κεφαλίδα σελίδας της προκήρυξης

 

HD

   

Χώρα

Χώρα όπου εδρεύει η αρχή / ο φορέας ανάθεσης

countries.xml

CY

Χώρα

Χώρα

Τύπος αρχής

Είδος της αρχής / του φορέα ανάθεσης

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

Τύπος αρχής

 Τύπος αρχής

Θεσμικό όργανο της ΕΕ

Ονομασία θεσμικού οργάνου της ΕΕ

 

HA

Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

 Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Το έγγραφο εστάλη

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων

 

DS

Ημερομηνία εγγράφου

Ημερομηνία εγγράφου

Προθεσμία

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

 

DT

Προθεσμία

Προθεσμία

Φύση της σύμβασης

Η φύση της διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων.  Για παράδειγμα, έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες.

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

Σύμβαση

Είδος σύμβασης

Διαδικασία

Η διαδικασία δημόσιων συμβάσεων, η οποία ρυθμίζει τους όρους και τις προθεσμίες που ισχύουν για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης.

PR_PROCEDURE.xml

PR

Διαδικασία

Είδος διαδικασίας

Έγγραφο

Είδος εγγράφου στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

Είδος εγγράφου

 Είδος εγγράφου

Κανονιστική ρύθμιση

Κάλυψη της αγοράς δημοσίων συμβάσεων

RP_REGULATION.xml

RP

Ρύθμιση

Ρύθμιση της αγοράς

Είδος προσφοράς

Ορισμός του τρόπου με τον οποίο μπορούν ή δεν μπορούν να συνδυαστούν οι παρτίδες κατά την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

 TY_BID_TYPE.xml

TY

 

Είδος προσφοράς

Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια ανάθεσης που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση σύμβασης

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

Κριτήρια ανάθεσης

Κωδικός CPV

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις

CPV_2008.xml

PC

Κωδικός CPV

Κωδικός CPV

Αρχικός κωδικός CPV

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις

CPV_2008.xml

OC

Κωδικός CPV

Κωδικός CPV

Κωδικός NUTS

Ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων

 

RC

Κωδικός NUTS

Κωδικός NUTS

Διαδικτυακή διεύθυνση

Διαδικτυακή διεύθυνση της αρχής / του φορέα ανάθεσης

 

IA

   

Προσδιορισμός οδηγίας

Η νομική βάση που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύναψης

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

Νομική βάση

Νομική βάση

Κύρια δραστηριότητα

Η φύση του κύριου είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας της αρχής / του φορέα ανάθεσης

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

Κύρια δραστηριότητα

 Κύριες δραστηριότητες