Καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών, δημοσιεύσεις προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων από την ΕΕ και όχι μόνο

Πληροφορίες για και σχετικά με τους eSenders του TED

Επιγραμμική εφαρμογή για την προετοιμασία και δημοσίευση προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων

Έγγραφα υποβολής προσφορών για προκηρύξεις διαγωνισμών της ΕΕ
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία