Europæiske offentlige indkøb

Politikker

Politikkerne for europæiske offentlige indkøb udarbejdes af Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GD GROWTH).

EU-direktiverne om offentlige indkøb, hvis kerneprincipper er gennemsigtighed, åben konkurrence og sund proceduremæssig forvaltning omfatter udbud, der forventes at overstige en vis tærskelværdi. De er udformet, så de skaber et indkøbsmarked, der er konkurrencepræget, åbent og ordentligt reguleret - hvilket er væsentligt for en god anvendelse af offentlige midler.

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

I Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (S-serien eller EU-Tidende S eller EUT S) skal alle udbud fra offentlig side, der overstiger bestemte kontraktværdier, offentliggøres og herigennem gøres tilgængelige i hele EU.

EU-Tidende S er udelukkende tilgængelig i elektronisk format og er tilgængelig på TED-webstedet. Adgang til TED er gratis.

Ud over aktuelle udbud giver TED-databasen adgang til arkiverne for S-serien på alle EU-sprog. En enkelt søgegrænseflade gør det muligt for brugeren at indgive adskillige søgekriterier, herunder geografiske data, dokumenttype, kontraktens art, nøgleord med mere.

Tærskelværdier

Størrelsen af de kontraktværdier, der forpligter til offentliggørelse af et udbud i hele EU, er fastlagt i EU-direktiver. Nedenstående tabel giver oplysninger om kontraktens art, kontraktværdien (tærskelværdi) og de gældende EU-direktiver.

Kontraktens art Tærskelværdi
Bygge- og anlægskontrakter 5 382 000 EUR
Tjenesteydelseskontrakter 140 000 EUR
Vareindkøbskontrakter 140 000 EUR
Alle andre forsyninger og tjenesteydelser inden for vand-, energi- og transportsektoren 431 000 EUR

Mere detaljerede oplysninger om tærskelværdier kan findes på GD Growth.

Hvad vi offentliggør

De ordregivende myndigheder er statslige, regionale eller lokale myndigheder, offentlige institutioner samt sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller offentlige institutioner.

Hvert år udbydes der fra offentlig side i EU vareindkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter til en værdi af cirka 670 mia. EUR. Supplement til EU-Tidende offentliggør dagligt mere end 1 000 bekendtgørelser vedrørende udbud inden for følgende sektorer:

  • Offentlige kontrakter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb og tjenesteydelser fra samtlige EU-medlemsstater.
  • Kontrakter vedrørende forsyningsvirksomhed (inden for vand, energi, transport og telekommunikation).
  • Offentlige kontrakter fra EU-institutioner.
  • Eksterne bistandskontrakter og kontrakter i Den Europæiske Udviklingsfonds regi (AVS-lande).
  • Phare, Tacis og andre kontrakter fra Central- og Østeuropa.
  • Projekter, som finansieres af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU).
  • Kontrakter fra lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Norge, Island og Liechtenstein).
  • Kontrakter fra Schweiz i henhold til aftalen om offentlige indkøb (GPA) indgået inden for rammerne af GATT/Verdenshandelsorganisationen (WTO).
  • Bekendtgørelser vedrørende Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG).
  • Offentlige kontrakter vedrørende luftfartsvirksomhed.

Bemærkning

Siden den 1. januar 2021 har UK's ordregivende myndigheder og ordregivende enheder ikke længere kunnet offentliggøre udbudsbekendtgørelser på TED. Dette skyldes, at EU-reglerne om offentlige udbud er ophørt med at finde anvendelse både på og i UK.

Bekendtgørelser vedrørende udbud, som er offentliggjort senest den 31. december 2020, vil stadig blive offentliggjort på TED, da UK's ordregivende myndigheder og ordregivende enheder stadig skal anvende EU-retten på igangværende udbud (dvs. dem, der er offentliggjort senest den 31. december 2020). De skal derfor sende deres relevante bekendtgørelser (f.eks. berigtigelser, bekendtgørelser om indgåede kontrakter og bekendtgørelser om kontraktændringer) til TED.