Legislativa a užitečné odkazy

EU: Politika zadávání veřejných zakázek
europa.eu/pol/singl/index_cs.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Jednotný trh EU: Veřejné zakázky
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

Pracovní skupina pro vztahy se Spojeným královstvím
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_cs

IDABC: Interoperabilní poskytování evropských služeb elektronické správy (eGovernment) orgánům veřejné správy, podnikům a občanům
ec.europa.eu/idabc

Portál MSP: informace pro evropské malé a střední podniky
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Systém řešení problémů na vnitřním trhu
ec.europa.eu/solvit/site/index_cs.htm

Vaše Evropa – Podniky: podnikání v EU mimo vaši zemi
ec.europa.eu/youreurope/business/index_cs.htm

e-CERTIS: doklady / osvědčení pro účely mezinárodního zadávání zakázek
e-CERTIS poskytuje podrobné informace o osvědčeních a dokladech, které jsou běžně vyžadovány při zadávání veřejných zakázek v různých zemích EU. Zaměřuje se na odborníky, kteří v této oblasti působí v jednotlivých státech. Při přípravě nabídky pomáhá hospodářským subjektům zjistit, které podpůrné materiály se považují za průkazné v kontextu zahraničních výzev k podávání nabídek. Veřejným zadavatelům pomáhá při přijímání nabídek identifikovat a uznávat formuláře předložené zahraničními uchazeči a přiřadit obsah formulářů partnerských zemí k místním ekvivalentům.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/about 

CEN: Evropský výbor pro normalizaci přispívá k cílům Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru dobrovolnými technickými normami, které podporují volný obchod, bezpečnost pracovníků a spotřebitelů, interoperabilitu sítí, ochranu životního prostředí, využívání výzkumných a vývojových programů a zadávání veřejných zakázek.
www.cen.eu

Síť PLAN: Akademická síť pro právo v oblasti zadávání veřejných zakázek
www.planpublicprocurement.org

Semináře o evropských veřejných zakázkách pořádané Evropským institutem pro veřejnou správu
https://www.eipa.eu/courses/ 

Portál pro financování a veřejné soutěže
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Síť Enterprise Europe Network
Síť Enterprise Europe Network poskytuje malým a středním podnikům poradenství a podporu pro mezinárodní růst a inovace. Síť tvoří více než 500 partnerských organizací v EU i mimo ni. Mezi služby poskytované partnery sítě v zemích EU-27 patří informace a poradenství pro malé a střední podniky, pokud jde o pravidla zadávání veřejných zakázek, informační/výstražné služby týkající se příležitostí k podávání nabídek a služby mezinárodního partnerství. Služby jsou poskytovány bezplatně.