Evropské veřejné zakázky

Politiky

Politiky evropských veřejných zakázek vypracovává Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROWTH).

Směrnice EU o veřejných zakázkách, jejichž hlavními zásadami jsou transparentnost, otevřená soutěž a řádné procedurální řízení, se týkají nabídkových řízení, od nichž se očekává, že jejich hodnota je vyšší než daná prahová hodnota. Jsou koncipovány s cílem dosáhnout trhu veřejných zakázek, jenž je konkurenceschopný, otevřený a patřičně regulovaný, což jsou podmínky pro správné využití veřejných finančních prostředků.

Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie

Všechny veřejné soutěže, které přesahují určitou hodnotu zakázky, musí být uveřejněny v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie (řada S, Úřední věstník S nebo Úř. věst. S) a zveřejněny v rámci EU.

Úřední věstník S je k dispozici výhradně v elektronickém formátu a je dostupný na internetové stránce TED. Přístup k TED je zdarma.

Kromě aktuálních výběrových řízení umožňuje databáze TED přístup k archivům řady S ve všech jazycích EU. Jednoduché rozhraní pro vyhledávání umožňuje uživateli, aby si vybral hromadná kritéria pro vyhledávání, včetně zeměpisných údajů, typu dokumentu, povahy zakázky, klíčových slov a dalších kritérií.

Prahové hodnoty

Limity pro hodnotu zakázky, nad kterou už výzva k podání nabídek musí být zveřejněna v rámci EU, jsou stanoveny ve směrnicích EU. Následující tabulka poskytuje informace o povaze zakázky, hodnotě zakázky (limitech) a příslušných směrnicích EU.

Povaha zakázky Limit
Zakázky na veřejné stavební práce 5 382 000 EUR
Zakázky na služby 140 000 EUR
Zakázky na dodávky 140 000 EUR
Ostatní dodávky a služby v odvětvích vodohospodářství, energetiky a dopravy 431 000 EUR

Bližší informace týkající se prahových hodnot jsou k dispozici na stránkách GŘ Growth.

Naše publikace

Veřejnými zadavateli zakázek jsou ústřední vlády, místní nebo krajské úřady, veřejnoprávní orgány nebo společenství, která se skládají z jednoho nebo více z těchto veřejnoprávních úřadů nebo orgánů.

Každý rok zveřejňují veřejné úřady v EU zakázky na dodávky a veřejné stavební práce v hodnotě přibližně 670 miliard EUR. Každý den je v Dodatku k Úřednímu věstníku zveřejňováno přes 1 000 zakázek, které zahrnují výzvy k podání nabídek v následujících odvětvích:

  • veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby ze všech členských států EU;
  • zakázky na veřejně prospěšné služby (pro odvětví vodohospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací);
  • veřejné zakázky z institucí EU;
  • zakázky na vnější pomoc a z Evropského rozvojového fondu (země AKT);
  • zakázky z programů Phare, Tacis a dalších ze střední a východní Evropy;
  • projekty financované Evropskou investiční bankou (EIB), Evropskou centrální bankou (ECB) a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD);
  • zakázky z Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko);
  • zakázky podle Dohody o veřejných zakázkách (GPA), která byla uzavřena v rámci GATT / Světové obchodní organizace (WTO), ze Švýcarska;
  • oznámení týkající se Evropských hospodářských zájmových skupin (EEIG);
  • veřejné zakázky na letecké služby.

Poznámka

Od 1. ledna 2021 již veřejní zadavatelé a zadavatelé Spojeného království nemohou zveřejňovat oznámení o veřejných zakázkách na stránkách TED. Důvodem je skutečnost, že pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek přestala platit jak pro Spojené království, tak v rámci Spojeného království.

Oznámení o veřejných zakázkách týkající se řízení zveřejněných do 31. prosince 2020 budou na stránkách TED i nadále zveřejňována, neboť na probíhající řízení (tj. ta, která byla zveřejněna do 31. prosince 2020) musí veřejní zadavatelé a zadavatelé Spojeného království nadále uplatňovat právo EU. Svá příslušná oznámení (např. oznámení o opravě, oznámení o výsledku zadávacího řízení, oznámení o změně zakázky) tedy musí zaslat na portál TED.