Стандартни формуляри за обществени поръчки

Публикуване в ОВ S 

За да улесни официалното публикуване на данни за обществените поръчки в ЕС, Европейската комисия създаде стандартни формуляри в съответствие с различните правни основания на Съюза относно публикуването на информация за обществени поръчки.

Службата за публикации на ЕС отговаря за официалното публикуване на обявленията за европейски обществени поръчки в ОВ S чрез TED.
За да публикуват информация в TED, възлагащите органи от ЕС могат да изпратят данните за своите обществени поръчки (обявления) чрез нашето приложение eNotices или чрез е-Подател по техен избор.

Приемат се само електронни файлове в официалния TED XML формат. За повече информация посетете уебсайта EU Vocabularies, който дава достъп до речниците, управлявани от институциите и органите на ЕС. Там ще намерите контролирани речници, схеми, онтологии, модели на данни и др.

Формуляри в PDF формат

По-долу е публикуван, само за справка, списък с всички стандартни формуляри.
Посочено е и правното основание за всеки от формулярите.
За промяна на вече публикувано обявление трябва да се използва формулярът „Обявление за изменения или за допълнителна информация“ (Инструкции за използване на стандартен формуляр 14 „Поправка“).

 

#

Правно основание 

Формуляри

1

2014/24/EU

Обявление за предварителна информация

2

2014/24/EU

Обявление за поръчка

3

2014/24/EU

Обявление за възлагане на поръчка

4

2014/25/EU

Периодични индикативни обявления – комунални услуги

5

2014/25/EU

Обявление за поръчка – комунални услуги

6

2014/25/EU

Обявление за възлагане на поръчка – комунални услуги

7

2014/25/EU

Система за квалифициранеа – комунални услуги

8

2014/24/EU

Обявление на профила на купувача 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Обявление за конкурс за проект

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Резултати от конкурс за проект

2014/25/EU

14

-

Обявление за изменения или за допълнителна информация

15

2014/23/EU

Обявление за доброволна прозрачност ex ante

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Обявление за предварителна информация за поръчки в областта на отбраната и сигурността

17

2009/81/EC

Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността

18

2009/81/EC

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността
     
19 2009/81/EC Обявление за поръчка с подизпълнител
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Обявление за изменение
21 2014/24/EU Социални и други специфични услуги – обществени поръчки
22 2014/25/EU Социални и други специфични услуги – комунални услуги

23

2014/23/EU

Социални и други специфични услуги – концесии

24

2014/23/EU

Обявление за концесия

25

2014/23/EU

Обявление за възлагане на концесия

T1

Регламент 1370/2007 – обществен пътнически превоз с железопътен и

Обявление за предварителна информация за обществена поръчка за услуги

T2

Регламент 1370/2007 – обществен пътнически превоз с железопътен и

Обявление за информация за възлагане на обществена поръчка за услуги