Изпращане на електронни обявления

Обявленията се публикуват в серия S на Официален вестник чрез уебсайта TED в срок от пет дни от датата на получаването им от Службата за публикации.

Обявленията, изпращани от институциите на ЕС, се превеждат изцяло на всички официални езици на ЕС и поради това се публикуват в срок от 7 или 12 дни в зависимост от тяхната дължина съгласно член 103, параграф 1 от Финансовия регламент.
 

Попълване на онлайн формуляри или изпращане на файлове във формат XML?

Има три начина да се изпратят за публикуване обявления за обществени поръчки в структуриран електронен формат:

 

Това се препоръчва за възлагащите органи, които публикуват малък брой обявления годишно.  

 

Типични eSenders са националните официални вестници, възлагащите органи, изпращащи голям брой електронни обявления, публични или частни органи, действащи от името на възлагащи органи, както и разработчиците на софтуер за електронни обществени поръчки