Законодателство и полезни препратки

ЕС: Политика за обществените поръчки
https://europa.eu/european-union/topics/single-market_bg
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Единен европейски пазар: Обществени поръчки
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

Работна група за отношенията с Обединеното кралство
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_bg

IDABC: Интероперативно предоставяне по електронен път на административни услуги на публичните администрации, бизнеса и гражданите.
ec.europa.eu/idabc

Портал за МСП: достъп до информация за малките и средните предприятия в Европа
ec.europa.eu/growth/smes

Солвит: Система за решаване на проблеми на вътрешния пазар
https://ec.europa.eu/solvit/index_bg.htm

Вашата Европа — Предприятия: извършване на стопанска дейност в друга държава.
https://europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm

e-CERTIS: документи / сертификати за международни обществени поръчки
Хранилището e-CERTIS съдържа подробна информация за сертификатите и документите, които обикновено се изискват при обществени поръчки в отделните държави от ЕС. То е предназначено за национални специалисти и помага на стопанските субекти, подготвящи оферта, да разберат какви удостоверителни документи се изискват при чуждестранна покана за представяне на оферти. Хранилището е от полза и за възлагащите органи, получаващи оферти, като им помага да разпознават формулярите, подавани от чуждестранни оференти, и да намират местно съответствие на съдържанието на тези формуляри.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/about 

CEN: Европейският комитет по стандартизация допринася за целите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, като предоставя незадължителни технически стандарти, които насърчават свободната търговия, безопасността на работниците и потребителите, оперативната съвместимост на мрежите, опазването на околната среда, програмите за научноизследователска и развойна дейност и обществените поръчки.
www.cen.eu

Мрежа PLAN: Академична мрежа за правото в областта на обществените поръчки
www.planpublicprocurement.org

Семинари за европейските обществени поръчки от Европейския институт по публична администрация
https://www.eipa.eu/courses/ 

Портал за финансиране и възлагане на обществени поръчки
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Мрежа Enterprise Europe
Мрежата Enterprise Europe предоставя съвети и помощ на МСП във връзка с международния им растеж и иновациите. В мрежата участват над 500 организации партньори в ЕС и извън него. Партньорите на мрежата в ЕС-27 предлагат услуги като информация и съвети за МСП относно правилата за обществените поръчки, информация и предупреждения за покани за оферти и услуги за международно партньорство. Услугите на мрежата са безплатни.