Законодателство и полезни препратки

EС: Политика относно обществените поръчки
europa.eu/pol/singl/index_bg.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Единен европейски пазар: Обществена поръчка
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: Интероперативно предоставяне на услуги на европейско електронно правителство за обществените администрации, бизнеса и гражданите.
ec.europa.eu/idabc

Портал за МСП: достъп до информация за европейските малки и средни предприятия
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Система за решаване на проблеми на вътрешния пазар
ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm

Твоята Европа - Бизнес: за фирмен бизнес в друга държава.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm

e-CERTIS: документи/удостоверения за международни обществени поръчки
e-CERTIS предоставя подробна информация относно общо използваните удостоверения и документи в областта на обществените поръчки в различни държави-членки на ЕС. Той е насочен към националните практикуващи специалисти. Той помага на икономическите оператори при подготвянето на оферта да определят доказателствените документи, удовлетворяващи изискваните доказателства в чуждестранна покана за участие в търг. Той помага на възлагащите органи, когато получат оферти да определят и признаят формулярите, подадени от чуждестранни оференти, и да свържат съдържанието на формулярите от партньорските формуляри с еквивалентните местни такива.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_bg.htm

CEN: Европейският комитет по стандартизация допринася за целите на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство чрез доброволни технически стандарти, които популяризират свободната търговия, безопасността на работниците и потребителите, интероперативността на мрежите, защитата на околната среда, работата по изследователски и развойни програми и обществените поръчки.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30