Обществените поръчки в Европа

Политики

Политиките за европейските обществени поръчки са изготвени от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП" (ГД GROWTH).

Директивите на ЕС относно обществените поръчки, чиито основни принципи са прозрачност, открита конкуренция и благонадеждно управление на процедурите, обхващат офертите, за които се очаква да бъдат на стойност, надвишаваща даден праг. Те са предназначени да постигнат пазар за обществени поръчки, който е конкурентоспособен, открит и добре регулиран - което е съществено за доброто използване на обществените фондове.

Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

Всички обществени поръчки, надхвърлящи определена стойност, трябва да бъдат публикувани в Приложение към Официален вестник на Европейския съюз (серия S, Официален вестник S или ОВ S) и да бъдат публикувани в целия ЕС.

Официален вестник, серия S е достъпен изключително в електронен формат и е достъпен на интернет страницата TED. Достъпът до TED е безплатен.

В допълнение към текущите търгове, базата данни на TED позволява достъп до архивите на серия S на всички езици на ЕС. Единен интерфейс за търсене позволява на потребителя да избере или въведе множество критерии на търсене, включително географски данни, тип на документа, същност на поръчката, ключови думи и други.

Прагове

Всички прагови стойности на поръчките, над които трябва да бъде публикувана покана за предлагане на оферти в рамките на ЕС, са изложени в директивите на ЕС. Следната таблица дава информация за вида на поръчката, стойноста на поръчката (прагова) и съответните директиви на ЕС.

Вид на поръчката Прагова стойност
Обществени поръчки за строителство 5 350 000 EUR
Поръчки за услуги 139 000 EUR
Поръчки за доставка 139 000 EUR
Всички други доставки и услуги в секторите на водоснабдяването, енергетиката и транспорта 428 000 EUR

По-подробна информация относно праговете може да се намери на страницата на ГД GROWTH.

Какво публикуваме

Възлагащите органи на търга са правителствени, местни или регионални органи, публичноправни организации или асоциации, съставени от една или повече от тези власти или публичноправни организации.

Всяка година от обществените властови органи в ЕС се публикуват поръчки за доставки и за обществено строителство на стойност около 300 милиарда EUR. Всеки ден в Приложение към Официален вестник се публикуват над 1 000 поръчки, съдържащи покани за предлагане на оферти в следните сектори:

  • Обществени поръчки за строителство, доставки и услуги от всички страни-членки на ЕС;
  • Поръчки за комунални услуги (секторите на водоснабдяване, енергетиката, транспорт и телекомуникации);
  • Обществени поръчки от институции на ЕС;
  • Външна помощ и поръчки в обхвата на Европейския фонд за развитие (страните от Африка, Карибско море и Тихия океан);
  • ФАР, Tacis и други поръчки от централна и източна Европа;
  • Проекти, финансирани от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Европейска централна банка (ЕЦБ) и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР);
  • Поръчки, в рамките на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);
  • Поръчки, обхванати от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA), сключено в рамките на ГATT/Световната търговска организация (СТО), от Швейцария;
  • Обявления, засягащи Европейски групи по икономически интереси (ЕГИИ);
  • Обществени поръчки за авиационни услуги.