Кът на разработчика

Службата за публикации предоставя редица уеб приложно-програмни интерфейси (API), свързани с TED и европейските обществени поръчки.

Тези интерфейси ви позволяват:

enlightened Моля, имайте предвид, че Службата за публикации предоставя достъп до тези приложно-програмни интерфейси, но не предоставя техническа помощ при използването им.

Обща информация

Нашите изисквания за регистрация и механизми за автентификация за приложно-програмните интерфейси варират според начина на използване и целевата аудитория. Моля, прочетете описанията на отделните интерфейси за повече подробности.

Нашите приложно-програмни интерфейси следват базирани на REST принципи и използват стандартни кодове за отговор на HTTP заявки. Данните в заявките и отговорите са във формат JSON. За почти всички интерфейси предлагаме структурирано описание, като се използва версия 2.0 на спецификацията OpenAPI (позната също като Swagger).

Когато XML съдържанието на дадено обявление се изпраща във формат JSON, данните се кодират по схемата Base64 и се третират като низ. Така се избягват проблемите със знаци, които имат специално значение в JSON (кавички, запетаи и др.).

Версии

Когато направим промяна, несъвместима с минали версии, създаваме нова версия. Версията фигурира във всеки URL адрес, като например „/v2/...“.

Следните промени се смятат за съвместими с минали версии:

 • добавяне на нови операции по интерфейсите
 • добавяне на нови незадължителни входящи параметри (в JSON или в низа за търсене) към съществуващите методи на интерфейсите
 • добавяне на нови JSON свойства в съществуващите отговори на интерфейсите
 • промяна на реда на свойствата в съществуващи отговори на интерфейсите.

В раздел Последни новини по-долу са описани всички неотдавнашни промени в нашите приложно-програмни интерфейси.

Препоръки за използване на клиенти

С оглед на описаната по-горе политика за съвместимост, моля, когато използвате клиент, уверете се, че всички неочаквани полета в отговорите се игнорират. Не разчитайте на реда на полетата в JSON.

Всяка HTTP заявка до нашите приложно-програмни интерфейси трябва да съдържа заглавната част „User-Agent“. Моля, посочете стойността на тази заглавна част възможно най-точно, за да ни помогнете при проучването на евентуални проблеми.

Получаване на публикувани данни

Можете да използвате описаните тук операции без регистрация или автентификация.

Търсене и извличане на обявления

Можете да използвате различни критерии за търсене на обявления за обществени поръчки, публикувани на уебсайта TED, и да извличате конкретна информация за обявленията, отговарящи на вашите критерии. Използват се същите заявки за търсене като при експертното търсене.

Можете също да получите броя на обявленията за всеки отделен географски район (код по NUTS) с помощта на специфична операция. Уебсайтът TED използва тази информация за създаване на картата „Място на доставка“.

За повече подробности вижте документацията за приложно-програмните интерфейси.

Можете също да извършвате групово изтегляне на XML обявления от уебсайта на TED. В архива се съдържат всички обявления за всеки ден и за всеки месец.

XML схемите, използвани за обявления, и съответната документация са достъпни на уебсайта EU Vocabularies.

Част от данните от обявленията, публикувани на уебсайта TED, са достъпни и във формат CSV (стойности, разделени със запетая) като набор от данни на Портала за отворени данни на ЕС.

Разглеждане на обявления в различни формати

Въз основа на съдържанието на дадено обявление във формат XML, можете да го получите във формат HTML или PDF на конкретен език.

За повече подробности вижте документацията за приложно-програмните интерфейси.

Публикувани покани за участие в търг от институции на ЕС

Можете да получите списък на покани за участие в търг от институции на ЕС, публикувани на уебсайта eTendering.

Списъкът, който съдържа основна информация за всяка от поканите, може да бъде филтриран по:

 • наименование на възлагащия орган
 • статус на поканата
 • език.

За повече подробности вижте документацията за приложно-програмните интерфейси във формат PDF.

Изпращане на обявления за публикуване

Предоставяме на публични или частни органи, известни като eSenders, достъп до операции за изпращане на обявления за публикуване на уебсайта TED чрез собствените им софтуерни системи. Вижте нашата страница за това как да станете eSender в TED.

Достъп до тези операции имат само eSenders и органи, кандидатствали да станат eSenders. Автентификацията се извършва чрез схемата Basic по защитения протокол HTTPS.

Вижте документацията за eSentool Production за подробности за операциите за изпращане на обявления от eSenders за публикуване на уебсайта TED.

Същите операции могат да бъдат използвани в две други крайни точки с цел подпомагане на кандидатите за eSender:

 • за стимулиране на публикуването на обявления на уебсайта TED, като се използва интерфейсът eSentool Simulation и съответната документация
 • за изпълнение на условията за публикуване на обявления на уебсайта TED, като се използва интерфейса eSentool Qualification и съответната документация.

Интегриране в процеса на възлагане на поръчки

Предоставяме достъп до различни операции, позволяващи на нашите приложения да бъдат интегрирани в по-широкия процес на възлагане на поръчки, включително:

 • създаване или актуализиране на проект за обявление в eNotices
 • получаване на информация за обявление по време на публикуването
 • определяне на броя на думите и знаците в дадено обявление.

Засега само институциите на ЕС имат достъп до тези операции. Съществуват различни механизми за автентификация.

За повече подробности вижте документацията за приложно-програмните интерфейси.

Последни новини

15/09/2019 г.: Нова версия на приложно-програмния интерфейс за търсене в уебсайта TED

Вече е достъпна нова версия на приложно-програмния интерфейс за търсене на уебсайта TED с URL адрес https://ted.europa.eu/api/v2.0 Новата версия бе необходима, тъй като се налагаше да въведем някои несъвместими с минали версии промени.

Промени

 • Операции в /api/latest бяха изтрити.
 • Ключът за приложно-програмния интерфейс вече не е необходим.
 • Полетата ND и OJ в резултатите от търсене, вече са обозначени като низове (вместо като цели числа), което отразява действителното им съдържание.

Подобрения

 • Нова операция за извличане на броя на обявленията за всеки отделен географски район (код по NUTS).
 • Разнообразни подобрения в документацията за OpenAPI.