Кодирани данни при търсене на обявления в TED

Последна актуализация: 21.12.2018 г.

Следните кодирани данни се предоставят заедно с обявленията в TED с цел по-лесно търсене. Въпреки че тези данни произтичат от самите обявления, някои от тях са от предварително определен списък с кодове. Списъкът с кодирани данни е представен по-долу. Ако става въпрос за предварително определени списъци с кодове, е предоставен xml файл с различните съответствия, използвани от схемата и приложенията. Тези файлове съдържат допълнителна информация.

Наименование на полето

Описание

Използван списък с кодове

Код в кодираните данни и експертното търсене

Наименование в маската за търсене

Наименование в експертното

търсене

Заглавие

Заглавие на процедурата за обществена поръчка

 

TI

   

Номер на документа

Номер на документа в TED

 

ND

Номер на документа

Номер на документа

Дата на публикуване

Дата на публикуване в TED

 

PD

Дата на публикуване

Дата на публикуване

ОВ S

Брой на притурката на Официален вестник, в който е публикувано обявлението

 

OJ

Номер на броя

Номер на броя

Място

Град на възлагащия орган

 

TW

Място

 

Наименование на органа

Наименование на възлагащия орган

 

AU

Наименование на органа

 Наименование на органа

Колонтитул

Горен колонтитул на обявлението

 

HD

   

Държава

Държава на възлагащия орган

countries.xml

CY

Държава

Държава

Вид орган

Вид на възлагащия орган

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

Вид орган

 Вид орган

Институция на ЕС

Наименование на институцията на ЕС

 

HA

Европейски институции

 Европейски институции

Изпращане на документа

Дата на изпращане на обявлението до Службата за публикации

 

DS

Дата на документацията

Дата на документацията

Краен срок

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

 

DT

Краен срок

Краен срок

Вид на договора

Вид на процедурата за обществена поръчка,  напр. за строителство, доставки или услуги.

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

Договор

Вид на договора

Процедура

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, с която се уреждат условията и крайните срокове, важащи за нея.

PR_PROCEDURE.xml

PR

Процедура

Вид на процедурата

Документ

Вид на документа за възлагане на обществена поръчка

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

Вид документ

 Вид документ

Регулиране

Пазарно покритие на обществената поръчка

RP_REGULATION.xml

RP

Регулиране

Регулиране на пазара

Вид оферта

Определение на начина, по който лотовете могат да се комибинират, когато се подават оферти по процедурата.

 TY_BID_TYPE.xml

   

Вид оферта

Критерии за възлагане

Критериите за възлагане на договора

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

Критерии за възлагане

Код по CPV

Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки

CPV_2008.xml

PC

Код по CPV

Код по CPV

Първоначален код по CPV

Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки

CPV_2008.xml

OC

Код по CPV

Код по CPV

Код по NUTS

Обща класификация на териториалните единици за статистически цели

 

RC

Код по NUTS

Код по NUTS

Интернет адрес

Интернет адрес на възлагащия орган

 

IA

   

Правно основание

Правното основание за процедурата за възлагане на обществена поръчка

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

Правно основание

Правно основание

Основна дейност

Естество на основната дейност на възлагащия орган

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

Основна дейност

 Основни дейности