Standardni obrazci za javna naročila

Stare in nove direktive o javnih narocilih

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 26. februarja 2014 sprejela nove direktive glede evropskih javnih narocil. Te nove direktive 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU nadomešcajo prejšnje direktive 2004/18/ES, 2004/17/ES.

 

Katere obrazce uporabiti

Vsaka država clanica prenese nove direktive v lastno nacionalno zakonodajo loceno. Ko je bila dolocena direktiva prenesena s strani vaše države, je treba uporabiti niz novih obrazcev, ki jih zajema ta direktiva.

Elektronska (XML) oblika proti tiskani obliki

Obrazci, povezani z novimi direktivami, so namenjeni le za uporabo v elektronski obliki, preko naše aplikacije eNotices ali eSender po vaši izbiri.

Stare obrazce je še vedno mogoce predložiti v nestrukturiranem formatu (izpolnjeni dokumenti v formatu PDF, Word itd.).

Elektronska obvestila zagotavljajo hitrost in natancnost

Obvestila, poslana v strukturiranem elektronskem formatu, so objavljena v petih dneh po prejemu na Uradu za publikacije EU. Za primerjavo, objava obvestil, poslanih po faksu, e-pošti ali pošti, lahko traja do 12 dni.

Avtomaticno preverjanje obveznih polj in jasna struktura elektronskih obvestil zagotavljata skladnost z evropskimi direktivami in zmanjšujeta tveganje za napake pri kodiranju.

Primerjava starih in novih obrazcev

Datoteke PDF standardnih obrazcev za javna narocila v nadaljevanju služijo zgolj kot referenca. Za pošiljanje obvestil za objavo, prosimo, uporabite eNotices on-line forms ali stopite v stik z eSender po vaši izbiri.

Navodila za uporabo standardnega obrazca 14 „Popravek" (F14)

 

Stari

Novi

Št.

Direktive

Obrazci

Direktive

Obrazci

1

2004/18/EC

Predhodno informativno obvestilo

2014/24/EU

Predhodno informativno obvestilo

2

2004/18/EC

Obvestilo o narocilu

2014/24/EU

Obvestilo o narocilu

3

2004/18/EC

Obvestilo o oddaji narocila

2014/24/EU

Obvestilo o oddaji narocila

4

2004/17/EC

Periodicno informativno obvestilo – gospodarske javne službe

2014/25/EU

Periodicno informativno obvestilo – gospodarske javne službe

5

2004/17/EC

Obvestilo o narocilu – gospodarske javne službe

2014/25/EU

Obvestilo o narocilu – gospodarske javne službe

6

2004/17/EC

Obvestilo o oddaji narocila – gospodarske javne službe

2014/25/EU

Obvestilo o oddaji narocila – gospodarske javne službe

7

2004/17/EC

Kvalifikacijski sistem – gospodarske javne službe

2014/25/EU

Kvalifikacijski sistem – gospodarske javne službe

8

2004/18/EC

Obvestilo o profilu kupca

2014/24/EU

Obvestilo o profilu kupca

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Poenostavljeno obvestilo o narocilu v okviru dinamicnega nakupovalnega sistema

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Koncesija za javne gradnje

-

-

11

2004/18/EC

Obvestilo o narocilu - Narocila, ki jih odda imetnik koncesije, ki ni narocnik

-

-

12

2004/18/EC

Obvestilo o natecaju

2014/24/EU

Obvestilo o natecaju

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Rezultati natecaja

2014/24/EU

Rezultati natecaja

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokoncanem postopku ali popravku

-

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

15

2004/18/EC

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

2014/23/EU

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Predhodno informativno obvestilo za narocila na podrocju obrambe in varnosti

-

-

17

2009/81/EC

Obvestilo o narocilu na podrocju obrambe in varnosti

-

-

18

2009/81/EC

Obvestilo o oddaji narocila na podrocju obrambe in varnosti

-

-

19

2009/81/EC

Obvestilo o podizvajanju

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Obvestilo o spremembi

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Socialne in druge posebne storitve – javna narocila

22

-

-

2014/25/EU

Socialne in druge posebne storitve – gospodarske javne službe

23

-

-

2014/23/EU

Socialne in druge posebne storitve – koncesije

24

-

-

2014/23/EU

Obvestilo o koncesiji

25

-

-

2014/23/EU

Obvestilo o podelitvi koncesije

T1

Uredba 1370/2007 – Javni potniški železniški ali cestni promet

Predhodno informativno obvestilo za pogodbo o izvajanju javne službe

-

-

T2

Uredba 1370/2007 – Javni potniški železniški ali cestni promet

Informativno obvestilo za sklenitev pogodbe o izvajanju javne službe

-

-