Štandardné formuláre pre verejné obstarávanie

Staré a nové smernice týkajúce sa verejného obstarávania

Európsky parlament a Rada Európskej únie prijali dna 26. februára 2014 nové smernice, ktoré upravujú európske verejné obstarávanie. Tieto nové smernice 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ nahrádzajú predchádzajúce smernice 2004/18/ES, 2004/17/ES.

 

Ktoré formuláre použit

Každý clenský štát transponuje nové smernice osobitne do vlastných národných zákonov. Po transponovaní urcitej smernice vo vašej krajine by ste mali používat súbor nových formulárov obsiahnutých v danej smernici.

Elektronický formát (XML) verzus papierová verzia

Formuláre spojené s novými smernicami by sa mali používat len elektronicky, a to prostredníctvom našej aplikácie eNotices alebo vybraného používatela služby eSender.

Staré formuláre sa môžu nadalej predkladat v neštruktúrovanom formáte (vyplnené dokumenty vo formáte PDF, súbory programu Word atd.)

Elektronické oznámenia zaistujú rýchlost a presnost

Oznámenia odoslané v štruktúrovanom elektronickom formáte sú uverejnené do piatich dní od ich dorucenia Úradu pre vydávanie publikácií EÚ. Pre porovnanie, uverejnenie oznámení odoslaných faxom, e-mailom alebo poštou môže trvat až 12 dní.

Automatická kontrola povinných polí a jasná štruktúra elektronických oznámení zabezpecuje súlad s európskymi smernicami a minimalizuje riziko výskytu kódovacích chýb.

Porovnanie starých a nových formulárov

Nižšie uvedené štandardné formuláre pre verejné obstarávanie vo formáte PDF sú urcené len na porovnanie. Na zaslanie oznámení na uverejnenie použite online formuláre v aplikácii eNotices alebo kontaktujte vybraného používatela služby eSender.

Pokyny na používanie štandardného formulára 14 „Korigendum" (F14)

 

Staré

Nové

c.

Smernice

Formuláre

Smernice

Formuláre

1

2004/18/EC

Predbežné oznámenie

2014/24/EU

Predbežné oznámenie

2

2004/18/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

2014/24/EU

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

3

2004/18/EC

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

2014/24/EU

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

4

2004/17/EC

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

2014/25/EU

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

5

2004/17/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

2014/25/EU

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

6

2004/17/EC

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

2014/25/EU

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

7

2004/17/EC

Kvalifikacný systém – vybrané odvetvia

2014/25/EU

Kvalifikacný systém – vybrané odvetvia

8

2004/18/EC

Oznámenie o profile kupujúceho

2014/24/EU

Oznámenie o profile kupujúceho

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Koncesia na verejné práce

-

-

11

2004/18/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávatelom

-

-

12

2004/18/EC

Oznámenie o sútaži návrhov

2014/24/EU

Oznámenie o sútaži návrhov

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Výsledky sútaže návrhov

2014/24/EU

Výsledky sútaže návrhov

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Oznámenie o dodatocných informáciách, informáciách o neukoncenom konaní alebo korigende

-

Oznámenie o zmenách alebo dodatocných informáciách

15

2004/18/EC

Oznámenie o dobrovolnej transparentnosti ex ante

2014/23/EU

Oznámenie o dobrovolnej transparentnosti ex ante

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Predbežné oznámenie pre zakázky v oblasti obrany a bezpecnosti

-

-

17

2009/81/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpecnosti

-

-

18

2009/81/EC

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpecnosti

-

-

19

2009/81/EC

Oznámenie o subdodávke

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Oznámenie o úprave

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Sociálne a iné špecifické služby – verejné zákazky

22

-

-

2014/25/EU

Sociálne a iné špecifické služby – vybrané odvetvia

23

-

-

2014/23/EU

Sociálne a iné špecifické služby – koncesie

24

-

-

2014/23/EU

Oznámenie o koncesii

25

-

-

2014/23/EU

Oznámenie o pridelení koncesie

T1

Nariadenie 1370/2007 – Verejná železnicná a cestná osobná doprava

Predbežné oznámenie o zmluvách o službách vo verejnom záujme

-

-

T2

Nariadenie 1370/2007 – Verejná železnicná a cestná osobná doprava

Oznámenie o zadaní zmlúv o službách vo verejnom záujme

-

-