Štandardné formuláre pre verejné obstarávanie

Staré a nové smernice týkajúce sa verejného obstarávania

Európsky parlament a Rada Európskej únie prijali dna 26. februára 2014 nové smernice, ktoré upravujú európske verejné obstarávanie. Tieto nové smernice 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ nahrádzajú predchádzajúce smernice 2004/18/ES, 2004/17/ES a 2009/81/ES.

Obdobie, pocas ktorého budú clenské štáty EÚ transponovat nové predpisy do národných zákonov, tzv. transpozicné obdobie, potrvá do 17. apríla 2016.

Ktoré formuláre použit

Každý clenský štát transponuje nové smernice osobitne do vlastných národných zákonov. Po transponovaní urcitej smernice vo vašej krajine by ste mali používat súbor nových formulárov obsiahnutých v danej smernici.

Elektronický formát (XML) verzus papierová verzia

Formuláre spojené s novými smernicami by sa mali používat len elektronicky, a to prostredníctvom našej aplikácie eNotices alebo vybraného používatela služby eSender.

Staré formuláre sa môžu nadalej predkladat v neštruktúrovanom formáte (vyplnené dokumenty vo formáte PDF, súbory programu Word atd.)

Elektronické oznámenia zaistujú rýchlost a presnost

Oznámenia odoslané v štruktúrovanom elektronickom formáte sú uverejnené do piatich dní od ich dorucenia Úradu pre vydávanie publikácií EÚ. Pre porovnanie, uverejnenie oznámení odoslaných faxom, e-mailom alebo poštou môže trvat až 12 dní.

Automatická kontrola povinných polí a jasná štruktúra elektronických oznámení zabezpecuje súlad s európskymi smernicami a minimalizuje riziko výskytu kódovacích chýb.

Porovnanie starých a nových formulárov

Nižšie uvedené štandardné formuláre pre verejné obstarávanie vo formáte PDF sú urcené len na porovnanie. Na zaslanie oznámení na uverejnenie použite online formuláre v aplikácii eNotices alebo kontaktujte vybraného používatela služby eSender.

Pokyny na používanie štandardného formulára 14 „Korigendum" (F14)

 

Staré

Nové

c.

Smernice

Formuláre

Smernice

Formuláre

1

2004/18/EC

Predbežné oznámenie

2014/24/EU

Predbežné oznámenie

2

2004/18/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

2014/24/EU

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

3

2004/18/EC

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

2014/24/EU

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

4

2004/17/EC

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

2014/25/EU

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

5

2004/17/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

2014/25/EU

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

6

2004/17/EC

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

2014/25/EU

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

7

2004/17/EC

Kvalifikacný systém – vybrané odvetvia

2014/25/EU

Kvalifikacný systém – vybrané odvetvia

8

2004/18/EC

Oznámenie o profile kupujúceho

2014/24/EU

Oznámenie o profile kupujúceho

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Koncesia na verejné práce

-

-

11

2004/18/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávatelom

-

-

12

2004/18/EC

Oznámenie o sútaži návrhov

2014/24/EU

Oznámenie o sútaži návrhov

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Výsledky sútaže návrhov

2014/24/EU

Výsledky sútaže návrhov

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Oznámenie o dodatocných informáciách, informáciách o neukoncenom konaní alebo korigende

-

Oznámenie o zmenách alebo dodatocných informáciách

15

2004/18/EC

Oznámenie o dobrovolnej transparentnosti ex ante

2014/23/EU

Oznámenie o dobrovolnej transparentnosti ex ante

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Predbežné oznámenie pre zakázky v oblasti obrany a bezpecnosti

-

-

17

2009/81/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpecnosti

-

-

18

2009/81/EC

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpecnosti

-

-

19

2009/81/EC

Oznámenie o subdodávke

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Oznámenie o úprave

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Sociálne a iné špecifické služby – verejné zákazky

22

-

-

2014/25/EU

Sociálne a iné špecifické služby – vybrané odvetvia

23

-

-

2014/23/EU

Sociálne a iné špecifické služby – koncesie

24

-

-

2014/23/EU

Oznámenie o koncesii

25

-

-

2014/23/EU

Oznámenie o pridelení koncesie

T1

Nariadenie 1370/2007 – Verejná železnicná a cestná osobná doprava

Predbežné oznámenie o zmluvách o službách vo verejnom záujme

-

-

T2

Nariadenie 1370/2007 – Verejná železnicná a cestná osobná doprava

Oznámenie o zadaní zmlúv o službách vo verejnom záujme

-

-