Standardowe formularze zamówień publicznych

Stare i nowe dyrektywy w sprawie zamówien publicznych

W dniu 26 lutego 2014 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjely nowe dyrektywy regulujace zamówienia publiczne w Europie. Wspomniane nowe dyrektywy: 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE zastepuja dyrektywy wczesniejsze: 2004/18/WE, 2004/17/WE.

 

Z jakich formularzy korzystac

Kazde z panstw czlonkowskich indywidualnie transponuje przepisy nowych dyrektyw do wlasnego prawa krajowego. Po zakonczeniu transpozycji dyrektywy w danym panstwie nalezy korzystac z zestawu nowych formularzy objetych ta dyrektywa.

Wersja elektroniczna (XML) a wersja papierowa

Formularze powiazane z nowymi dyrektywami sa przeznaczone wylacznie do uzytku elektronicznego, za pomoca naszych aplikacji eNotices lub wybranego podmiotu eSender.

Wciaz mozna skladac stare formularze w formacie nieustrukturyzowanym (wypelnione pliki PDF, pliki edytora tekstów Word itd.).

Ogloszenia elektroniczne to szybkosc i dokladnosc

Ogloszenia przeslane w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym sa publikowane w ciagu 5 dni od ich otrzymania przez Urzad Publikacji Unii Europejskiej. Dla porównania, w przypadku ogloszen przeslanych faksem, poczta elektroniczna lub listownie publikacja moze potrwac nawet do 12 dni.

Automatyczna kontrola pól obowiazkowych do wypelnienia i przejrzysta struktura zapewniaja zgodnosc z unijnymi dyrektywami i ograniczaja do minimum ryzyko bledów kodowania.

Porównanie nowych i starych formularzy

Znajdujace sie ponizej pliki PDF ze standardowymi formularzami zamówien publicznych zostaly przedstawione wylacznie w celach referencyjnych. Aby wyslac ogloszenie do publikacji, prosimy o korzystanie z formularzy eNotices dostepnych online lub skontaktowanie sie z wybranym podmiotem eSender.

Instrukcje dotyczące korzystania ze standardowego formularza 14 „Sprostowanie" (F14)

 

Stare

Nowe

Nr

Dyrektywy

Formularze

Dyrektywy

Formularze

1

2004/18/EC

Wstepne ogloszenie informacyjne

2014/24/EU

Wstepne ogloszenie informacyjne

2

2004/18/EC

Ogloszenie o zamówieniu

2014/24/EU

Ogloszenie o zamówieniu

3

2004/18/EC

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

2014/24/EU

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

4

2004/17/EC

Okresowe ogloszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

2014/25/EU

Okresowe ogloszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

5

2004/17/EC

Ogloszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

2014/25/EU

Ogloszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

6

2004/17/EC

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

2014/25/EU

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

7

2004/17/EC

System kwalifikowania – zamówienia sektorowe

2014/25/EU

System kwalifikowania – zamówienia sektorowe

8

2004/18/EC

Ogloszenie o profilu nabywcy

2014/24/EU

Ogloszenie o profilu nabywcy

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Uproszczone ogloszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Ogloszenie o koncesji na roboty budowlane

-

-

11

2004/18/EC

Ogloszenie o zamówieniu - Zamówienia, które zostana udzielone przez koncesjonariusza niebedacego instytucja zamawiajaca

-

-

12

2004/18/EC

Ogloszenie o konkursie

2014/24/EU

Ogloszenie o konkursie

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Ogloszenie o wynikach konkursu

2014/24/EU

Ogloszenie o wynikach konkursu

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Ogloszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

-

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji

15

2004/18/EC

Ogloszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante

2014/23/EU

Ogloszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace zamówien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa

-

-

17

2009/81/EC

Ogloszenie o zamówieniu w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa

-

-

18

2009/81/EC

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa

-

-

19

2009/81/EC

Ogloszenie o podwykonawstwie

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Ogloszenie o modyfikacjach

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – zamówienia publiczne

22

-

-

2014/25/EU

Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – zamówienia sektorowe

23

-

-

2014/23/EU

Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – koncesje

24

-

-

2014/23/EU

Ogloszenie o koncesji

25

-

-

2014/23/EU

Ogloszenie o udzieleniu koncesji

T1

Rozporzadzenie 1370/2007 – uslugi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego

Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace umowy o swiadczenie uslug publicznych

-

-

T2

Rozporzadzenie 1370/2007 – uslugi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego

Ogloszenie informacyjne w celu udzielenia zamówienia prowadzacego do zawarcia umowy o swiadczenie uslug publicznych

-

-