Standaardformulieren voor overheidsopdrachten

Oude en nieuwe richtlijnen voor het plaatsen van overheidsopdrachten

Op 26 februari 2014 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie nieuwe richtlijnen goedgekeurd voor het plaatsen van overheidsopdrachten in Europa. Deze nieuwe Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU vervangen de eerdere Richtlijnen 2004/18/EG, 2004/17/EG.

Welk formulier moet ik gebruiken?

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Richtlijnen uit 2014 zijn bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie nieuwe standaardformulieren ingevoerd. Omdat de lidstaten de nieuwe richtlijnen uiterlijk op 18 april 2016 in nationale wetgeving moesten hebben omgezet, dient u uitsluitend de nieuwe formulieren te gebruiken.

Elektronisch (XML) versus papier

De formulieren die gekoppeld zijn aan de nieuwe Richtlijnen zijn uitsluitend bedoeld voor elektronisch gebruik, hetzij via onze applicatie eNotices, hetzij via de eSender van uw keuze.

Het is wel nog steeds mogelijk om oude formulieren in een niet-gestructureerd formaat (ingevulde pdf, tekstverwerkingsbestand enz.) te versturen.

Elektronische aankondigingen zijn sneller en accurater

Aankondigingen die in een gestructureerd elektronisch formaat worden verstuurd, worden binnen vijf dagen na ontvangst door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie bekendgemaakt. Ter vergelijking: bij aankondigingen die per fax, e-mail of post worden verstuurd, kan het soms twaalf dagen duren voordat ze worden bekendgemaakt.

Dankzij de automatische controle van verplichte velden en de heldere structuur van elektronische formulieren is consistentie met Europese Richtlijnen gewaarborgd en worden coderingsfouten tot een minimum beperkt.

Vergelijking tussen oude en nieuwe formulieren

Onderstaande pdf-bestanden van standaardformulieren voor overheidsopdrachten dienen enkel als referentie. Gebruik de eNotices-onlineformulieren om uw aankondigingen voor bekendmaking te verzenden, of neem contact op met de eSender van uw keuze.

Gebruiksaanwijzing bij standaardformulier 14 „Rectificatie" (F14)

 

Oud

Nieuw

Nr.

Richtlijnen

Formulieren

Richtlijnen

Formulieren

1

2004/18/EC

Vooraankondiging

2014/24/EU

Vooraankondiging

2

2004/18/EC

Aankondiging van een opdracht

2014/24/EU

Aankondiging van een opdracht

3

2004/18/EC

Aankondiging van een gegunde opdracht

2014/24/EU

Aankondiging van een gegunde opdracht

4

2004/17/EC

Periodieke indicatieve aankondiging – nutssectoren

2014/25/EU

Periodieke indicatieve aankondiging – nutssectoren

5

2004/17/EC

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

2014/25/EU

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

6

2004/17/EC

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

2014/25/EU

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

7

2004/17/EC

Erkenningsregeling – nutssectoren

2014/25/EU

Erkenningsregeling – nutssectoren

8

2004/18/EC

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

2014/24/EU

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Concessieovereenkomst voor openbare werken

-

-

11

2004/18/EC

Aankondiging van een opdracht - Opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf geen aanbestedende dienst is

-

-

12

2004/18/EC

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

2014/24/EU

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

2014/24/EU

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

-

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

15

2004/18/EC

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

2014/23/EU

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

-

-

17

2009/81/EC

Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

-

-

18

2009/81/EC

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

-

-

19

2009/81/EC

Aankondiging van een opdracht in onderaanneming

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Aankondiging van een wijziging

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

22

-

-

2014/25/EU

Sociale en andere specifieke diensten – nutssectoren

23

-

-

2014/23/EU

Sociale en andere specifieke diensten – concessieovereenkomsten

24

-

-

2014/23/EU

Aankondiging van een concessieovereenkomst

25

-

-

2014/23/EU

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

T1

Verordening 1370/2007 – het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

Vooraankondiging voor een openbaredienstcontract

-

-

T2

Verordening 1370/2007 – het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

Aankondiging voor gunning van een openbaredienstcontract

-

-