Τυποποιημένα έντυπα για δημόσιες συμβάσεις

Παλαιές και νέες οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων

Στις 26 Φεβρουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε νέες οδηγίες που διέπουν τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις. Οι εν λόγω νέες οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντικαθιστούν τις προηγούμενες 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ.

 

Ποια έντυπα θα χρησιμοποιηθούν

Κάθε κράτος μέλος μεταφέρει τις νέες οδηγίες ξεχωριστά στο δικό του εθνικό δίκαιο. Από τη στιγμή που η χώρα σας έχει προβεί στη μεταφορά μιας ορισμένης οδηγίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σειρά των νέων εντύπων που καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία.

Αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (XML) και έγγραφα

Τα έντυπα που σχετίζονται με τις νέες οδηγίες προορίζονται για ηλεκτρονική χρήση μόνο, μέσω της εφαρμογής μας eNotices, ή ενός eSender της επιλογής σας.

Τα παλαιά έντυπα δύνανται να υποβάλλονται ακόμα σε μη δομημένη μορφή (συμπληρωμένα PDF, αρχεία προγράμματος επεξεργασίας κειμένου κ.λπ.).

Οι ηλεκτρονικές προκηρύξεις διασφαλίζουν ταχύτητα και ακρίβεια

Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή δημοσιεύονται εντός πέντε ημερών από την παραλαβή τους από την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ. Εν αντιθέσει, για τη δημοσίευση προκηρύξεων που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 12 ημέρες.

Ο αυτόματος έλεγχος για τα υποχρεωτικά πεδία και η σαφής δομή των ηλεκτρονικών προκηρύξεων εξασφαλίζουν συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο σφαλμάτων κωδικοποίησης.

Σύγκριση παλαιών και νέων εντύπων

Τα αρχεία PDF των τυποποιημένων εντύπων για δημόσιες συμβάσεις που παρατίθενται κάτωθι, δίδονται μόνον ως αναφορά. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τα επιγραμμικά έντυπα eNotices για την αποστολή των προκηρύξεών σας προς δημοσίευση ή να έλθετε σε επαφή με έναν eSender της επιλογής σας.

Οδηγίες για τη χρήση του πρότυπου εντύπου 14 «Διορθωτικό» (F14)

 

Παλαιά

Νέα

Αριθ.

Οδηγίες

Έντυπα

Οδηγίες

Έντυπα

1

2004/18/EC

Προκαταρκτική προκήρυξη

2014/24/EU

Προκαταρκτική προκήρυξη

2

2004/18/EC

Προκήρυξη σύμβασης

2014/24/EU

Προκήρυξη σύμβασης

3

2004/18/EC

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

2014/24/EU

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

4

2004/17/EC

Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη – υπηρεσίεςς κοινής ωφέλειας

2014/25/EU

Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη – υπηρεσίεςς κοινής ωφέλειας

5

2004/17/EC

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

2014/25/EU

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

6

2004/17/EC

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

2014/25/EU

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

7

2004/17/EC

Σύστημα προεπιλογής – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

2014/25/EU

Σύστημα προεπιλογής – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

8

2004/18/EC

Ανακοίνωση σχετικά με το προφίλ αγοραστή

2014/24/EU

Ανακοίνωση σχετικά με το προφίλ αγοραστή

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Απλουστευμένη προκήρυξη σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Παραχώρηση δημοσίων έργων

-

-

11

2004/18/EC

Προκήρυξη σύμβασης - Δημοπράτηση από τον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ο οποίος δεν αποτελεί αναθέτουσα αρχή

-

-

12

2004/18/EC

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

2014/24/EU

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Αποτελέσματα διαγωνισμού μελετών

2014/24/EU

Αποτελέσματα διαγωνισμού μελετών

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Προκηρυξη για προσθετες πληροφοριες, πληροφοριες για ελλιπη διαδικασια ή διορθωτικη προκηρυξη

-

Προκήρυξη για τροποποιήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες

15

2004/18/EC

Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια

2014/23/EU

Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Προκαταρκτική προκήρυξη για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

-

-

17

2009/81/EC

Προκήρυξη σύμβασης για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

-

-

18

2009/81/EC

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

-

-

19

2009/81/EC

Προκήρυξη υπεργολαβίας

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Ανακοίνωση τροποποίησης

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες – δημόσιες συμβάσεις

22

-

-

2014/25/EU

Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες – υπηρεσίες κοινής ωφελείας

23

-

-

2014/23/EU

Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες – παραχωρήσεις

24

-

-

2014/23/EU

Προκήρυξη σύμβασης παραχώρησης

25

-

-

2014/23/EU

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης

T1

Κανονισμός 1370/2007 – Δημόσιες επιβατικές μεταφορές, σιδηροδρομικές και οδικές

Προκαταρκτική προκήρυξη για σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

-

-

T2

Κανονισμός 1370/2007 – Δημόσιες επιβατικές μεταφορές, σιδηροδρομικές και οδικές

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας

-

-