Αποστολή ηλεκτρονικών προκηρύξεων

Οι ηλεκτρονικές προκηρύξεις εξασφαλίζουν ταχύτητα και ακρίβεια Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή δημοσιεύονται εντός πέντε ημερών μετά την παραλαβή τους από την Υπηρεσία Εκδόσεων. Εν αντιθέσει, για τη δημοσίευση προκηρύξεων που αποστέλλονται μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 12 ημέρες.

Επιγραμμικά έντυπα ή αρχεία XML

Υπάρχουν δύο τρόποι υποβολής προκηρύξεων για δημόσιες συμβάσεις ενόψει της δημοσίευσής τους σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή:

  • Η χρήση επιγραμμικών εντύπων που παρέχει η εφαρμογή eNotices.
    Τούτο συνιστάται για τις αναθέτουσες αρχές που χρειάζεται να δημοσιεύουν μόνον έναν μικρό αριθμό προκηρύξεων ετησίως ή/και που δεν επιθυμούν να αφιερώνουν χρόνο και χρήματα για την ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού.
    Ο αυτόματος έλεγχος για τα υποχρεωτικά πεδία και η σαφής δομή των ηλεκτρονικών προκηρύξεων εξασφαλίζουν συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο λαθών.
  • Η απόκτηση «δικαιώματος» TED eSender και η παροχή τυποποιημένων αρχείων XML στην Υπηρεσία Εκδόσεων.
    Η εν λόγω μέθοδος απαιτεί ανάπτυξη λογισμικού και ολοκληρωμένη φάση δοκιμής για την εξασφάλιση της αποδεκτής ποιότητας των αρχείων XML.

Στους συνήθεις αποστολείς ηλεκτρονικών προκηρύξεων (eSenders) περιλαμβάνονται επίσημες εφημερίδες των κυβερνήσεων, αρχές κατακύρωσης συμβάσεων οι οποίες αποστέλλουν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών προκηρύξεων, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που ενεργούν για λογαριασμό «αναθετουσών αρχών/οντοτήτων» καθώς και υπεύθυνοι ανάπτυξης λογισμικού eProcurement (ηλεκτρονική προκήρυξη δημοσίων συμβάσεων)

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε Πώς μπορεί κάποιος να γίνει eSender της TED για να πληροφορηθείτε σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία προεπιλογής.