Ο δικτυακός τόπος SIMAP έχει μεταφερθεί από τη διεύθυνση http://simap.europa.eu στη διεύθυνση http://simap.ted.europa.eu. Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους σελιδοδείκτες σας.

Καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών, δημοσιεύσεις προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων από την ΕΕ και όχι μόνο

Πληροφορίες για και σχετικά με τους eSenders του TED

Επιγραμμική εφαρμογή για την προετοιμασία και δημοσίευση προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων

Έγγραφα υποβολής προσφορών για προκηρύξεις διαγωνισμών της ΕΕ
SIMAP [sımɑp], αρκτικόλεξο
σύστημα πληροφοριών για τις δημόσιες προμήθειες (γαλλ. système d'information pour les marchés publics).