Стандартни форми за обществени поръчки

Стари и нови директиви за обществени поръчки

На 26ти февруари 2014 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха нови директиви, регулиращи европейските обществени поръчки. Тези нови Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС заменят предходните – 2004/18/ЕО, 2004/17/ЕО.

 

Кои формуляри да се използват

Всяка държава-членка транспонира новите директиви отделно в нейното собствено национално законодателство. След като определена директива е транспонирана от Вашата държава, трябва да използвате пакета от нови формуляри, обхванати от тази директива.

Електронен формат (XML) срещу хартиен формат

Формулярите, асоциирани с новите директиви, са предвидени само за електронно използване, чрез нашето приложение eNotices или чрез е-Подател по Ваш избор.

Старите формуляри могат все още да се подават в неструктуриран формат (попълнени PDF файлове, файлове, създадени с текстообработваща програма, и т.н.).

Електронните обявления гарантират скорост и точност

Обявленията, изпратени в структуриран електронен формат, се публикуват в рамките на пет дни след тяхното получаване от Службата за публикации на ЕС. За сравнение, публикуването на обявления, изпратени по факс, електронна поща или поща, може да отнеме до 12 дни.

Автоматичната проверка за задължителни полета и ясната структура на електронните обявления гарантират съгласуваност с европейските директиви и минимизират риска от грешки в кодирането.

Сравнение на стари и нови формуляри

PDF файловете на стандартните формуляри за обществени поръчки по-долу са предоставени само за справка. Моля, използвайте онлайн формулярите на eNotices за изпращане на Вашите обявления за публикуване или се свържете с е-Подател по Ваш избор.

Инструкции за използване на стандартен формуляр 14 „Поправка" (F14)

 

Стар

Нов

Директиви

Формуляри

Директиви

Формуляри

1

2004/18/EC

Обявление за предварителна информация

2014/24/EU

Обявление за предварителна информация

2

2004/18/EC

Обявление за поръчка

2014/24/EU

Обявление за поръчка

3

2004/18/EC

Обявление за възлагане на поръчка

2014/24/EU

Обявление за възлагане на поръчка

4

2004/17/EC

Периодични индикативни обявления – комунални услуги

2014/25/EU

Периодични индикативни обявления – комунални услуги

5

2004/17/EC

Обявление за поръчка – комунални услуги

2014/25/EU

Обявление за поръчка – комунални услуги

6

2004/17/EC

Обявление за възлагане на поръчка – комунални услуги

2014/25/EU

Обявление за възлагане на поръчка – комунални услуги

7

2004/17/EC

Система за квалифициранеа – комунални услуги

2014/25/EU

Система за квалифициранеа – комунални услуги

8

2004/18/EC

Обявление на профила на купувача

2014/24/EU

Обявление на профила на купувача

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Опростено обявление за поръчка в рамките на динамична система за покупки

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Концесия за строителство

-

-

11

2004/18/EC

Обявление за поръчка - Поръчки, които се възлагат от концесионер, който не е възлагащ орган

-

-

12

2004/18/EC

Обявление за конкурс за проект

2014/24/EU

Обявление за конкурс за проект

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Резултати от конкурс за проект

2014/24/EU

Резултати от конкурс за проект

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Обявление за допъолнителна информация, информация за незавършена процедура или поправка

-

Обявление за изменения или за допълнителна информация

15

2004/18/EC

Обявление за доброволна прозрачност ex ante

2014/23/EU

Обявление за доброволна прозрачност ex ante

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Обявление за предварителна информация за поръчки в областта на отбраната и сигурността

-

-

17

2009/81/EC

Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността

-

-

18

2009/81/EC

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

-

-

19

2009/81/EC

Обявление за поръчка с подизпълнител

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Обявление за изменение

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

22

-

-

2014/25/EU

Социални и други специфични услуги – комунални услуги

23

-

-

2014/23/EU

Социални и други специфични услуги – концесии

24

-

-

2014/23/EU

Обявление за концесия

25

-

-

2014/23/EU

Обявление за възлагане на концесия

T1

Регламент 1370/2007 – обществен пътнически превоз с железопътен и

Обявление за предварителна информация за обществена поръчка за услуги

-

-

T2

Регламент 1370/2007 – обществен пътнически превоз с железопътен и

Обявление за информация за възлагане на обществена поръчка за услуги

-

-