Изпращане на електронни обявления

Електронните обявления осигуряват бързина и прецизност Обявленията, изпратени в структуриран електронен формат, се публикуват в рамките на пет дни след тяхното получаване от Службата за публикации. За сравнение, публикуването на обявления, изпратени по факс, електронна поща или по пощата, може да отнеме до 12 дни.

Онлайн формуляри или XML файлове?

Има два начина за подаване на обявления за обществени поръчки за публикуване в структуриран електронен формат:

  • Използване на онлайн формуляри, предоставени от приложението eNotices.
    Това е препоръчително за тези възлагащи органи, които имат нужда от публикуване само на малък брой обявления годишно и/или които не желаят да изразходват време и средства за разработване на персонализиран софтуер.
    Автоматичната проверка за задължителни полета и ясната структура на електронните обявления гарантират съгласуваност с европейските директиви и намаляват до минимум риска от грешки.
  • Квалифициране като TED е-Подател и предоставяне на Службата за публикации на стандартизирани XML файлове.
    Този процес изисква преминаването през етап на разработване на софтуер и подробно тестване, за да се гарантира приемливото качество на XML файловете.

Типичните е-Податели включват национални официални вестници, възлагащи органи, изпращащи голям брой електронни обявления, публични или частни органи, действащи от името на „възлагащи органи/лица", както и софтуерни разработчици на e-Обществени поръчки.

Моля прочетете Как да стана е-Подател за информация относно подаването на заявления и процедурата по квалифициране.